Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Program — UCZEŃ NA WSI

UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy wiej­skie oraz miejsko-​wiejskie”. Program finan­sowany ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku szkol­nym 2007/​2008 Gmina Pakość otrzymała kwotę 21.012,50 zł z Pań­stwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób nie­peł­nospraw­nych Odział Kujawsko-​Pomorski w Toruniu na realizację pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy wiej­skie oraz miejsko-​wiejskie”.

W dniach 1531 marca 2008 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści złożonych zostało 19 wniosków o dofinan­sowanie kosz­tów nauki ucznia nie­peł­nospraw­nego, w tym 11 wniosków uczniów szkół pod­stawowych, 5 uczniów gim­nazjów, 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinan­sowana kwota została prze­znaczona na doposażenie uczniów w przed­mioty ułatwiające naukę (w tym: atlasy, encyklopedie, programy kom­puterowe, przy­bory szkolne, pod­ręcz­niki szkolne). Ponadto część wnioskodaw­ców (8 os.) skorzystała z moż­liwo­ści dofinan­sowania kosz­tów uczest­nic­twa w zajęciach mających na celu pod­niesienie spraw­no­ści fizycz­nej i psychicz­nej (w tym: zajęcia na basenie, hipoterapia, zajęcia z logopedą). Dzięki środ­kom PFRON zostały rów­nież sfinan­sowane: dostęp do Inter­netu (4 os.) oraz wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkol­nych (6 os.). Dwie osoby skorzystały z moż­liwo­ści dofinan­sowania kosz­tów dojazdu do szkoły.

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że dostępne są wnioski na dofinan­sowanie kosz­tów nauki ucznia nie­peł­nospraw­nego w roku szkol­nym 2008/​2009. Wnioskodawcą może być rodzic lub opiekun prawny dzieci i młodzieży do lat 18 lub peł­noletni uczeń nie­peł­nosprawny, który posiada stałe zamel­dowanie na terenie gminy wiej­skiej, obszaru wiej­skiego lub miasta do 5 tys. miesz­kań­ców w gminie miejsko-​wiejskiej. Do wniosku należy dołączyć: kserokopię waż­nego orzeczenia o nie­peł­nospraw­no­ści lub orzeczenia o stop­niu nie­peł­nospraw­no­ści ucznia, oświad­czenie o dochodzie brutto przy­padającym na jed­nego członka rodziny pozostającego w gospodar­stwie domowym, zaświad­czenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole, kserokopię aktu urodzenia.

Wniosek wraz z wymaganymi załącz­nikami należy złożyć w siedzibie Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści przy ul. Ino­wrocław­skiej 14 do dnia 30 września 2008 r.

Mak­symalne kwoty dofinan­sowania kosz­tów nauki ucznia nie­peł­nospraw­nego w roku szkol­nym 2008/​2009 wynoszą: w przy­padku ucznia szkoły pod­stawowej lub gim­nazjum do 2.000,00 zł, w przy­padku ucznia szkoły ponad­gim­nazjal­nej bez obowiązku uisz­czania czesnego do 3.000,00 zł, w przy­padku ucznia szkoły ponad­gim­nazjal­nej zobowiązanego do uisz­czania opłata za naukę (czesnego) do 4.000,00 zł.

Szczegółowe infor­macje dotyczące realizacji powyż­szego programu są dostępne na stronie PFRON w zakładce Programy PFRON

doc Ulotka infor­macyjna
pdf Ulotka infor­macyjna

doc Wniosek o dofinan­sowanie kosz­tów nauki ucznia nie­peł­nospraw­nego w ramach obszaru „A”
pdf Wniosek o dofinan­sowanie kosz­tów nauki ucznia nie­peł­nospraw­nego w ramach obszaru „A”

doc Załącz­nik do wniosku o dofinan­sowanie w ramach obszaru A programu — OŚWIAD­CZENIE O WYSOKO­ŚCI DOCHODÓW
pdf Załącz­nik do wniosku o dofinan­sowanie w ramach obszaru A programu — OŚWIAD­CZENIE O WYSOKO­ŚCI DOCHODÓW

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD