Edukacja, opieka nad dzieckiem

Przed­szkola pozostają zamknięte

W trosce o życie, zdrowie i bez­pieczeń­stwo dzieci, rodziców oraz wszyst­kich pracow­ników przed­szkoli, Bur­mistrz Pako­ści, przy­chylając się do wniosków dyrek­torów placówek przed­szkol­nych pod­jął decyzję o dal­szym zawieszeniu działal­no­ści Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści oraz Przed­szkola w Kościelcu, co jest rów­noznaczne z tym, że ww. placówki nie będą otwarte od 6 maja br.

Decyzja pod­jęta została, min. po zweryfikowaniu zain­teresowania rodziców dzieci w wieku przed­szkol­nym, skorzystania z usług przed­szkol­nych oraz gotowo­ści speł­nienia przez placówki przed­szkolne wymogów określonych w wytycz­nych Głów­nego Inspek­tora Sanitar­nego, Ministra Zdrowia i Minister­stwa Edukacji Narodowej.

Ewen­tualny ter­min otwar­cia publicz­nych przed­szkoli na terenie Gminy Pakość podany zostanie do wiadomo­ści publicz­nej nie­zwłocz­nie po pod­jęciu takiej decyzji.

IMG 9039