Edukacja, opieka nad dzieckiem

Reor­ganizacja ustroju szkolnego

Problem reor­ganizacji pakoskiej oświaty wysuwa się obec­nie na czoło spraw do załatwienia.

Musimy się z nim upo­rać, mając na uwadze przede wszyst­kim jak naj­niż­sze koszty spo­łeczne, no i oczywi­ście finan­sowe, ważne z punktu widzenia budżetu gminy. Dzisiej­sza sieć szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Pakość, to jedna szkoła pod­stawowa w mie­ście oraz jedna na terenach wiej­skich w Kościelcu, a także jedno gim­nazjum, oddalone „w bliskiej lokalizacji” od szkoły pod­stawowej. W związku z koniecz­no­ścią „wygaszenia” funk­cjonowania gim­nazjum, zgod­nie z ustawą Prawo Oświatowe, mamy do wyboru dwa warianty: prze­kształ­cić dotych­czasowe gim­nazjum w ośmiolet­nią szkołę pod­stawową lub włączyć gim­nazjum do ośmiolet­niej szkoły pod­stawowej. Prze­kształ­cenie gim­nazjum w szkołę pod­stawową łączy się z koniecz­no­ścią utworzenia dwóch obwodów szkol­nych, czyli podziału uczniów na dwie placówki. Zaletą jest rów­nomierne obciążenie dwóch budyn­ków, a wadą koszty dostosowania sal, zaburzenie dotych­czas ustabilizowanych relacji rówieśniczych, zwol­nienia nauczycieli czy trud­niej­sza organizacja dowozów. Włączenie gim­nazjum do ośmiolet­niej szkoły pod­stawowej, to przede wszyst­kim zachowanie jed­nego obwodu szkol­nego, a tym samym unik­nięcie podziału uczniów, mniej­sze nakłady finan­sowe, mniej­sza ilość zwol­nień pracow­ników oświaty, łatwiej­sza moż­liwość organizacji zajęć pozalek­cyj­nych czy spraw­niej­sza organizacja przyjaz­dów i odjaz­dów dzieci, a także rów­nomierne wykorzystanie dwóch budyn­ków szkół. Wadą tego roz­wiązania jest m.in. koniecz­ność prze­miesz­czania się nauczycieli między szkołami. W jed­nym i drugim warian­cie dotych­czasowe placówki pozostają jak dotych­czas szkołami, nie prze­widuje się ich likwidacji. Zgod­nie z ustawą tzw. „wygaszeniu” pod­lega gim­nazjum. Szkoła w Kościelcu utrzymuje swój dotych­czasowy status szkoły podstawowej.

Jeśli chodzi o spo­sób prze­prowadzenia tych zmian stoimy na stanowisku, aby przed pod­jęciem decyzji tzn. przed pod­jęciem przez Radę Miej­ską w Pako­ści uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół pod­stawowych i gim­nazjów do nowego ustroju szkol­nego, wysłuchać opinii jak naj­szer­szego grona bez­pośred­nio zain­teresowanych osób. W czwar­tek, 19 stycz­nia, sprawą reformy oświaty w gminie, w mojej obec­no­ści oraz w obec­no­ści dyrek­torów szkół, zaj­mować się będzie Komisja Oświaty, Kul­tury, Sportu i Współ­pracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Komisja Budżetu i Finan­sów Rady Miej­skiej. 25 stycz­nia w gim­nazjum a 26 stycz­nia br. w godzinach popołu­dniowych w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści odbędą się spo­tkania z rodzicami uczniów w sprawie moż­liwych warian­tów zmian. W lutym sprawą zaj­mować się będą poszczególne komisje RM. Zgod­nie z przyjętymi zmianami w Prawie Oświatowym Rada Miej­ska w Pako­ści stosowną uchwałę podej­mie na sesji w lutym br.

Wiesław Koń­czal

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD