Edukacja, opieka nad dzieckiem

Roz­poczęcie roku szkol­nego 2016/​2017 w szkołach

1 września 2016 roku odbyło się uroczyste roz­poczęcie roku szkol­nego 2016/​2017 w placów­kach oświatowych w gminie.

Na uroczystość inauguracji nowego roku szkol­nego w Gim­nazjum im. Ewarysta Est­kow­skiego zaproszeni goście, rodzice, grono pedagogiczne, młodzież, a także uczniowie klas pierw­szych zebrali się na sali gim­nazjum. Zgromadzonych powitała dyrek­tor szkoły Mariola Szlyfar­ska, następ­nie głos zabrał bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal. Tego dnia uczczono rów­nież minutą ciszy pamięć poległych w II woj­nie światowej, złożono także kwiaty pod pomnikiem upamięt­niającym żoł­nierzy września 1939r. Naukę w tym roku szkol­nym pobierać będzie 246 uczniów.

W Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści na uroczystość roz­poczęcia roku szkol­nego przy­byli Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal oraz Kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Witając wszyst­kich uczniów, a szczegól­nie pierw­szaków, nauczycieli i rodziców Bur­mistrz Pako­ści, Dyrek­tor Szkoły, Prze­wod­nicząca Rady Rodziców i Gwar­dian Klasz­toru w Pako­ści życzyli, aby nad­chodzący rok obfitował w liczne suk­cesy. W bieżącym roku naukę w szkole będzie pobierało 493 uczniów w 24 oddziałach 0-​VI pod opieką 47 nauczycieli. Pierw­szy raz bramy szkoły prze­kroczyło 46 pierw­szoklasistów, którzy będą się uczyć w 2 oddziałach.

Z kolei w Zespole Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Kościelcu inauguracja roku szkol­nego roz­poczęła się o godz. 9.00. W uroczysto­ści udział wzięli Zastępca Bur­mistrza Szymon Łep­ski oraz Kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Mariusz Jarzynow­ski, dzieci, nauczyciele oraz rodzice. Zebranych gości przy­witał dyrek­tor Jarosław Kotyń­ski. Pod­czas roz­poczęcia roku szkol­nego nastąpiło uroczyste otwar­cie nowej sali kom­puterowej oraz nowego oddziału przed­szkol­nego. W bieżącym roku naukę w szkole będzie pobierało 109 uczniów w 6 oddziałach I-​VI pod opieką 11 nauczycieli oraz 54 przed­szkolaków w III grupach wiekowych pod opieką 3 nauczycieli.


Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD