Edukacja, opieka nad dzieckiem

Roz­poczęcie roku szkol­nego w nowej szkole podstawowej

Kolejne wakacje prze­minęły i 4 września uczniowie zgromadzili się w szkołach, by uroczy­ście powita nowy rok szkolny, który w związku z reformą szkol­nic­twa przyniósł w wielu placów­kach oświatowych zmiany.

Od tego roku w naszym mie­ście funk­cjonuje już nie gim­nazjum, lecz Szkoła Pod­stawowa im. Ewarysta Est­kow­skiego, która z począt­kiem września powitała w swych murach oprócz dwóch ostat­nich rocz­ników gim­nazjalistów, także uczniów klasy pierw­szej, czwar­tej oraz klas siód­mych szkoły pod­stawowej.

Wśród licz­nie zgromadzonych tego dnia na uroczysto­ści rodziców gościli rów­nież: zastępca Bur­mistrza Pako­ści pan Szymon Łeb­ski, prze­wod­niczący Rady Gminy pan Jerzy Joachimiak, proboszcz ojciec Kamil Pacz­kow­ski i przed­stawiciel Rady Rodziców pan Sławomir Salamon.

Uroczystym programem artystycz­nym młodzież gim­nazjalna oraz naj­młodsi uczniowie szkoły przy­witali zebranych, po czym głos zabrali zaproszeni goście, życząc wszyst­kim pomyśl­nego nowego roku szkol­nego. Następ­nie uczniowie i wychowawcy udali się do klas.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD