Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Roz­poczęcie roku szkol­nego w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wlkp

Uczniowie Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści podob­nie jak wszyscy uczniowie w kraju roz­poczęli nowy rok szkolny 2017/​2018.

W związku z wchodzącą w życie reformą oświaty, szkoła uległa prze­kształ­ceniu w 8-​klasową szkołę pod­stawową. Klasy I, IV i VII będą uczyły się wg nowej pod­stawy programowej. Dla uczniów klas star­szych przy­gotowano nowe pracow­nie, natomiast uczniowie klas młod­szych będą zdobywali wiedzę w dotych­czas zaj­mowanych pomieszczeniach.

Licz­nie zgromadzeni na inauguracji roku szkol­nego goście i rodzice życzyli uczniom i pracow­nikom szkoły wielu suk­cesów, satys­fak­cji i zadowolenia.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD