Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stawiamy na rodzinę

17 marca 2017 roku, w godzinach popołu­dniowych w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, dzieci z grup socjoterapeutycz­nych wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami i rodzeń­stwem uczest­niczyły w imprezie integracyj­nej o charak­terze rekreacyjnym.


Ze względu na liczny udział uczest­ników zabawy, zajęcia prze­prowadzone zostały w sali gim­nastycz­nej naszej szkoły. Na początek wspól­nego spo­tkania odbyły się zabawy z chus­tami animacyj­nymi, dzięki którym uczest­nicy bar­dzo szybko weszli w klimat dobrej zabawy. Następ­nie wszyscy zostali podzieleni na cztery zespoły tak, aby można było prze­prowadzić kolejną zabawę w „ĆWIER­LAN­DIĘ”.
Pierw­szym zadaniem każ­dej grupy było przy­gotowanie z dostęp­nych materiałów plastyczno – dekoracyj­nych strojów we wła­ściwym dla grupy kolorze tj. zielonym, czer­wonym, nie­bieskim oraz żół­tym. Wykonane kreacje każda grupa zaprezen­towała pod­czas pokazu mody. Kolej­nymi zadaniami do wykonania były: utworzenie nazwy własnej restauracji oraz menu wła­ściwego do koloru zespołu. Punk­tem kul­minacyj­nym „ĆWIERĆ­LAN­DII” było złamanie wszel­kich granic kolorowych lan­dów i z hasłem rado­ści połączenie się grup w jedną róż­nobarwną krainę szczę­ścia z pod­kreśleniem waż­no­ści i wiel­ko­ści rodziny.
Z dużym zadowoleniem dzieci i rodzice przy­stąpili do kolej­nego punktu spo­tkania, jakim były zabawy muzyczno – ruchowe oraz tańce z wykorzystaniem „KLANZY”.
Na zakoń­czenie imprezy wszyscy wzięli udział we wspól­nym poczęstunku w świetlicy szkol­nej oraz pod­sumowaniu imprezy.
Zarówno dzieci jak i rodzice świet­nie się bawili. Pod­kreślili rów­nież, że każdy czas poświęcony dziecku jest czasem nie­zwykle waż­nym i cen­nym dla jego szczęśliwego roz­woju.
O dobrą zabawę i organizację imprezy z rodzicami zadbały terapeutki grup socjoterapeutycz­nych panie: Marianna Brzeziń­ska, Beata Goz­dera, Justyna Kowal­ska i Wanda Zieliń­ska, Mag­dalena Kop­czyń­ska W tegorocz­nych planach jest uwzględ­niona jesz­cze impreza plenerowa w gospodar­stwie agroturystycz­nym — rów­nież z udziałem rodziców. Opiekunki poszczegól­nych grup w swojej pracy wychowaw­czo – terapeutycz­nej dużo miej­sca poświęcają funk­cjonowaniu rodziny, ich war­to­ści oraz budowaniu prawidłowych relacji rodzic – dziecko w poczuciu bez­pieczeń­stwa i szczęśliwego dzieciń­stwa.
Wspar­cie finan­sowe imprezy jak rów­nież całoroczne funk­cjonowanie grup socjoterapeutycz­nych w naszej szkole jest moż­liwe dzięki fun­duszom gmin­nym oraz dużemu zaan­gażowaniu Gmin­nego Koor­dynatora ds. Profilak­tyki i Uzależ­nień Pani Justyny Kończal.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD