Edukacja, opieka nad dzieckiem

Ostatni spraw­dzian 6-​klasistów

Poznaliśmy właśnie wyniki kolej­nego spraw­dzianu szóstoklasistów w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści. Naj­lep­szy wynik w szkole z języka pol­skiego uzyskała klasa VI d – 76% (przy śred­niej kraju 71%), z matematyki klasa VI b – 65% (przy śred­niej kraju 54%), z języka angiel­skiego klasa VI c – 75% (przy śred­niej kraju 71%).

Czytaj więcej: Ostatni spraw­dzian 6-​klasistów

Dzień Dziecka w Szkole Pod­stawowej w Pakości

Z okazji Dnia Dziecka w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści odbyło się szereg imprez przy­gotowanych dla uczniów przez dyrek­cję, nauczycieli i rodziców. Uroczysto­ści otworzył barwny pochód ulicami miasta, w którym uczest­niczył także bur­mistrz Pako­ści p. Wiesław Koń­czal i prze­wod­niczący Rady Miej­skiej p. Jerzy Joachimiak.

Czytaj więcej: Dzień Dziecka w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści

Cyber­przemoc, nar­kotyki ! Czy można ich uniknąć?

To tytuł kon­feren­cji, która odbędzie się w Ino­wrocławiu 8 czerwca w sali kon­cer­towej Pań­stwowej Szkoły Muzycz­nej przy ul. Kiliń­skiego 16a. Jej adresatami w pierw­szej czę­ści będzie młodzież, w drugiej rodzice, pedagodzy i dyrek­torzy szkół. Przed­się­wzięcie o charak­terze profilak­tyki spo­łecz­nej, jest współ­or­ganizowane przez Policję, władze powiatowe, miej­skie i gminne powiatu ino­wrocław­skiego. Zapraszamy na kon­feren­cję rodziców !

Czytaj więcej: Cyber­przemoc, nar­kotyki ! Czy można ich unik­nąć?

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD