Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dia dla uczniów SP

Tym razem aż 52 uczniów Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści otrzymało stypen­dia za wyniki w nauce (śred­nia 5,0 i więcej) oraz 9 uczniów stypen­dia za osiągnięcia sportowe.

Czytaj więcej: Stypen­dia dla uczniów SP

I nas tu nie mogło zabraknąć!

By ratować naszą młodzież przed zagrożeniami, trzeba roz­mawiać i wskazywać im spo­soby ich unikania. Dlatego kon­feren­cja powiatowa z dnia 8 czerwca 2016 r. pn. „Cyber­przemoc, nar­kotyki! Czy można ich unik­nąć?”, która odbyła się w Pań­stwowej Szkole Muzycz­nej w Ino­wrocławiu, była adresowana do uczniów szkół gim­nazjal­nych i ponad­gim­nazjal­nych powiatu ino­wrocław­skiego, ale nie tylko. W drugiej czę­ści wzięli w niej udział dyrek­torzy szkół pedagodzy i rodzice.

Czytaj więcej: I nas tu nie mogło zabrak­nąć!

Umiemy się wspól­nie bawić i wypoczywać!

Kolejny już raz, dzieci korzystające z zajęć socjoterapeutycz­nych przy Szkole Pod­stawowej w Pako­ści uczest­niczyły wraz z rodzicami i rodzeń­stwem w plenerowej imprezie integracyj­nej. Tym razem spo­tkanie odbyło się 28 maja 2016 roku w Ośrodku Rekreacji Kon­nej w Żninie. Fan­tastyczne miej­sce, bar­dzo bez­pieczne dla wszyst­kich uczest­ników pik­niku oraz wyposażone w moc atrak­cji, z których chęt­nie korzystały zarówno dzieci jak i rodzice.

Czytaj więcej: Umiemy się wspól­nie bawić i wypoczywać!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD