Edukacja, opieka nad dzieckiem

Spo­tkanie infor­macyjne w Szkole Podstawowej

W dniu 23.02.2016 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w świetlicy Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści odbędzie się spo­tkanie infor­macyjne „Moje dziecko w zmieniającym się sys­temie edukacji” organizowane przez Dyrek­tora Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści dla rodziców dzieci, które w roku szkol­nym 2016/​17 roz­poczną naukę w klasie I lub realizować będą roczne przy­gotowanie przedszkolne,tzn. dzieci z rocz­nika 2009 i 2010.

Ser­decz­nie zapraszamy.

Dyrek­tor szkoły
mgr inż. Mirosław Gozdera

Ogłoszenie o naborze

Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści poszukuje pracow­nika na stanowisko pracow­nika obsługi – pracow­nik gospodar­czy, sprzątaczka.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze

Spo­tkanie edukacyjne w Gimnazjum

W pakoskim Gim­nazjum tradycją stało się organizowanie dla uczniów I klas, jak i ich rodziców spo­tkań edukacyjne nt. zagrożeń związanych z nar­kotykami i innymi sub­stan­cjami psychoak­tyw­nymi. I tak 12 listopada br. uczniowie w poszczegól­nych klasach odbyli spo­tkanie interak­tywne ze specjalistą ds. prze­ciw­działania nar­komanii, natomiast 16 listopada br. podobne spo­tkanie odbyło się z udziałem rodziców.

Czytaj więcej: Spo­tkanie edukacyjne w Gim­nazjum

Przed­stawiciele Gim­nazjum w Pako­ści reprezen­towali Pol­skę w Wysłuchaniu Młodych w Par­lamen­cie w Luksemburgu

Jako jedni z 250 młodych ludzi z całej Europy zostaliśmy zaproszeni do udziału w Wysłuchaniu Młodzieży w Luk­sem­burgu. Droga do tego suk­cesu wiodła poprzez wygrany kon­kurs na szczeblu wojewódz­kim w Byd­gosz­czy, a potem ogól­nopol­skim w War­szawie. Radość duża, wyzwanie jesz­cze więk­sze, bo prze­cież reprezen­towaliśmy Polskę.

Czytaj więcej: Przed­stawiciele Gim­nazjum w Pako­ści reprezen­towali Pol­skę w Wysłuchaniu Młodych w Par­lamen­cie w…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD