Edukacja, opieka nad dzieckiem

Pasowanie pierwszoklasistów

Dnia 28 paź­dzier­nika 2015r. w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści odbyło się uroczyste pasowanie 105 pierw­szoklasistów na uczniów.

Czytaj więcej: Pasowanie pierw­szoklasistów

Stypen­dium szkolne o charak­terze socjal­nym w roku szkol­nym 2015/​2016

Warunki, jakie należy speł­nić, aby otrzymać stypen­dium szkolne

Stypen­dium szkolne, zgod­nie z ustawą o sys­temie oświaty, przy­znawane jest uczniom i słuchaczom znaj­dującym się w trud­nej sytuacji material­nej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczegól­no­ści, gdy w rodzinie tej występuje: bez­robocie, nie­peł­nospraw­ność, ciężka lub długo­trwała choroba, wielo­dziet­ność, brak umiejęt­no­ści wypeł­niania funk­cji opiekuńczo-​wychowawczych, alkoholizm, nar­komania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Czytaj więcej: Stypen­dium szkolne o charak­terze socjal­nym w roku szkol­nym 2015/​2016

Wyprawka szkolna” 2015/​2016

Ustanowiony na rok szkolny 2015/​2016 program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” stanowi kon­tynuację poprzed­nich programów. W zależ­no­ści od klasy wysokość dofinan­sowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w przy­padku zakupu pod­ręcz­ników do kształ­cenia specjal­nego wysokość ta może sięgać 770 zł. Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

Czytaj więcej: „Wyprawka szkolna” 2015/​2016

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD