Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Suk­cesy spor­towe gimnazjalistów

We wrześniu b.r. odbyły się pierw­sze zmagania spor­towe na szczeblu powiatowym,w których udział wzięła rów­nież młodzież z pakoskiego gimnazjum.

Czytaj więcej: Suk­cesy spor­towe gim­nazjalistów

Nagrody Bur­mistrza przyznane

Dzień Edukacji Narodowej to dobry moment na podziękowania dla kadry pedagogicz­nej za trud wychowania i kształ­cenia młodego pokolenia. Z tej okazji, 14 paź­dzier­nika br. Wiesław Koń­czal, bur­mistrz Pako­ści gościł w pakoskim Ratuszu przed­stawicieli naszej oświaty. Wyróż­nionym dyrek­torom placówek oraz nauczycielom wręczone zostały nagrody za cało­kształt pracy związanej z realizacją zadań szkoły i potrzeb uczniów oraz cało­kształt pracy dydaktyczno-​wychowawczej i opiekuńczej.

Czytaj więcej: Nagrody Bur­mistrza przy­znane

Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej

wito Edukacji 2014

Wyprawka szkolna” 2014

Ruszył rządowy projekt pomocy „Wyprawka szkolna”. Wniosek należy złożyć do dyrek­tora szkoły, do której uczeń będzie uczęsz­czał w roku szkol­nym 2014/​2015. Ter­min składania dokumen­tów upływa 10 września 2014r.

Czytaj więcej: „Wyprawka szkolna” 2014

Suk­ces Huberta Nawrockiego

2122 czerwca na stadionie łódz­kiego AZS-​u odbył się XX ogól­nopol­ski finał Czwart­ków Lek­koatletycz­nych. Spo­śród trzech tysięcy młodych spor­tow­ców z 84 miast brązowy medal zdobył Hubert Nawrocki — uczeń Szkoły Pod­stawowej im Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pakości.

Czytaj więcej: Suk­ces Huberta Nawroc­kiego

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD