Edukacja, opieka nad dzieckiem

Program — UCZEŃ NA WSI

UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy wiej­skie oraz miejsko-​wiejskie”. Program finan­sowany ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Program — UCZEŃ NA WSI

Lot TAK, odlot NIE

Od kilku lat cieszy się nie­słab­nącym powodzeniem program profilak­tyczny dla uczniów klas VI szkół pod­stawowych z terenu gminy Pakość pod nazwą „Lot TAK — odlot NIE „. Program ten ma na celu zdobycie pod­stawowych wiadomo­ści o uzależ­nieniach oraz ma wpłynąć na zmianę nie­korzyst­nych prze­konań nor­matyw­nych młodzieży w tym zakresie. Jak rów­nież roz­winięcie umiejęt­no­ści radzenia sobie z naciskiem grupowym.

Czytaj więcej: Lot TAK, odlot NIE

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD