Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dia w Szkole Pod­stawowej w Pakości

Rok szkolny 2013/​14 – rok obchodów 50 – lecia funk­cjonowania Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści był okresem wielu suk­cesów dydak­tycz­nych i spor­towych. Tradycyj­nie na zakoń­czenie roku szkol­nego uczniowie otrzymali stypen­dia za osiągnięcia w nauce i spo­rcie, otrzymali dyplomy, medale i statuetki za aktyw­ność na polu dydak­tycz­nym, artystycz­nym i sportowym.

Czytaj więcej: Stypen­dia w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści

Kolejne Mistrzostwo…

Dzień 17.06. 14r. będzie kolej­nym, który Szkoła Pod­stawowa w Pako­ści może zaliczyć do udanych. Drużyna pił­kar­ska, złożona z chłop­ców rocz­nika 2002 i młod­szych, wywal­czyła Mistrzostwo Powiatu.

Czytaj więcej: Kolejne Mistrzostwo…

Jedziemy na Mistrzostwa Pol­ski w czwór­boju lekkoatletycznym

23 maja 2014, na stadionie lek­koatletycz­nym w Ino­wrocławiu odbył się Finał Powiatu w czwór­boju lek­koatletycz­nym dziew­cząt i chłop­ców szkół pod­stawowych, na którym spisali się znakomicie nasi uczniowie. Swój wysoki poziom pako­ścianie potwier­dzili w finale wojewódz­kim 3 czerwca br., gdzie chłopcy wygrali całe zawody i awan­sowali do finału krajowego.

Czytaj więcej: Jedziemy na Mistrzostwa Pol­ski w czwór­boju lek­koatletycz­nym

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD