Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dium szkolne o charak­terze socjal­nym na rok szkolny 2009/​2010

Infor­macja dla składających wniosek o przy­znanie stypen­dium szkol­nego o charak­terze socjal­nym na rok szkolny 2009/​2010.

Stypen­dium szkolne może otrzymać uczeń zamiesz­kały na terenie Gminy Pakość znaj­dujący się w trud­nej sytuacji material­nej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczegól­no­ści, gdy w rodzinie tej występuje: bez­robocie, ciężka lub długo­trwała choroba, wielo­dziet­ność, brak umiejęt­no­ści wypeł­niania funk­cji opiekuńczo-​wychowawczych, alkoholizm lub nar­komania, a także gdy rodzina jest nie­pełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 paź­dzier­nika br. u Bur­mistrza Pako­ści gościli przed­stawiciele grona pedagogicz­nego placówek oświatowych z terenu naszej gminy.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Program — UCZEŃ NA WSI

UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy wiej­skie oraz miejsko-​wiejskie”. Program finan­sowany ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Program — UCZEŃ NA WSI

Lot TAK, odlot NIE

Od kilku lat cieszy się nie­słab­nącym powodzeniem program profilak­tyczny dla uczniów klas VI szkół pod­stawowych z terenu gminy Pakość pod nazwą „Lot TAK — odlot NIE „. Program ten ma na celu zdobycie pod­stawowych wiadomo­ści o uzależ­nieniach oraz ma wpłynąć na zmianę nie­korzyst­nych prze­konań nor­matyw­nych młodzieży w tym zakresie. Jak rów­nież roz­winięcie umiejęt­no­ści radzenia sobie z naciskiem grupowym.

Czytaj więcej: Lot TAK, odlot NIE

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD