Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dziec­kiem

Uwaga feriowicze! Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu ma dla Was konkurs

Ino­wrocław­ska policja zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kon­kur­sie. Ułóż puz­zle i odpowiedz na pytania dotyczące spo­tów promujących zasady bez­pieczeń­stwa. Koniecz­nie weź udział, pochwal się swoją wiedzą i wygraj upo­minki, które ufun­dował Powiat Inowrocławski.

Czytaj więcej: Uwaga feriowicze! Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu ma dla Was kon­kurs

Kolejny Komunikat Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego ws. Przedszkola

Pań­stwowy Powiatowy Inspek­tor Sanitarny w Ino­wrocławiu infor­muje, iż dzieci z grupy „ Del­finki” są objęte kwaran­tanną od dnia 02 grud­nia do 07 grud­nia 2020r. z uwagi na kon­takt z przed­szkolakiem z tej samej grupy, u którego potwier­dzono zakażenie wirusem SarsCov-​2.

Czytaj więcej: Kolejny Komunikat Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego ws. Przed­szkola

Komunikat Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego ws. Przedszkola

Pań­stwowy Powiatowy Inspek­tor Sanitarny w Ino­wrocławiu infor­muje, iż dzieci 6-​letnie z grupy „RYBKI” są objęte kwaran­tanną od dnia 30 listopada do 06 grud­nia 2020 r. z uwagi na kon­takt z pracow­nikiem przed­szkola, u którego potwier­dzono zakażenie wirusem SarsCov-​2.

Czytaj więcej: Komunikat Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego ws. Przed­szkola

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD