Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Świąteczny kier­masz w Gimnazjum

Nie­zwykła atmos­fera zago­ściła w środę 18 grud­nia 2013r. w Gim­nazjum im. E. Est­kow­skiego. Tego dnia odbył się pierw­szy w historii szkoły kier­masz ozdób świątecz­nych przy­gotowanych przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Czytaj więcej: Świąteczny kier­masz w Gim­nazjum

Wspólne spo­tkanie w sprawie oświaty

Dyrek­torzy placówek oświatowych, radni z Komisji Rewizyj­nej i Komisji Oświaty, Kul­tury i Sportu, Prze­wod­niczący ZNP, a także Skarb­nik Gminy oraz Bur­mistrz Wiesław Koń­czal, 12 grud­nia br. roz­mawiali o sytuacji oświaty w naszej gminie.

Czytaj więcej: Wspólne spo­tkanie w sprawie oświaty

W SP w Pako­ści uczniowie klas I złożyli przyrzeczenie.

6 listopada 2013r., w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Uczniowie klas pierw­szych złożyli ślubowanie, w którym przy­rzekali, że będą dobrze wypeł­niać obowiązki ucznia, swą nauką i zachowaniem będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Czytaj więcej: W SP w Pako­ści uczniowie klas I złożyli przy­rzeczenie.

Ślubuję być dobrym uczniem!

15 paź­dzier­nika br., w Szkole Pod­stawowej w Kościelcu, przyjęto do braci szkol­nej dwunastu „pierw­szaków”, którzy ślubowali uroczy­ście sumienną naukę, poszanowanie innego człowieka i miłość do Ojczyzny.

Czytaj więcej: Ślubuję być dobrym uczniem!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD