Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

50-​lat ist­nienia Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wielkopolskich

Msza święta, prze­marsz przez miasto uczniów, nauczycieli, absol­wen­tów i sym­patyków placówki, a następ­nie oficjalna akademia zakoń­czona festynem rodzin­nym, uświet­niły pół wieku funk­cjonowania naszej pakoskiej „dwójki”. Uroczysto­ści odbyły się 28 września 2013r.

Czytaj więcej: 50-​lat ist­nienia Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich

Roz­począł się nowy rok szkolny w naszej gminie

Dla ponad 1000 uczniów i przed­szkolaków w gminie Pakość zaczął się nowy rok szkolny 2013/​2014. Naj­więcej z nich roz­poczęło naukę w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści, gdzie z począt­kiem roku w szkol­nych ław­kach zasiądzie 548 uczniów, w tym 93 w oddziałach „0”. W pakoskim gim­nazjum do nauki przy­stąpiło 244 gim­nazjalistów. Edukację w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu roz­poczęło 152 uczniów, z czego 50 w przed­szkolu. Prawie 130 wychowan­ków przyjęło Przed­szkole Miej­skie w Pakości.

Czytaj więcej: Roz­począł się nowy rok szkolny w naszej gminie

Zaproszenie do kon­sul­tacji społecznych

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści podaje do kon­sul­tacji spo­łecz­nych przy­gotowany zakres merytoryczny projektu pt. „Daj sobie szansę — Aktywizacja społeczno-​zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem spo­łecz­nym” na 2014 rok.

Czytaj więcej: Zaproszenie do kon­sul­tacji spo­łecz­nych

Stypen­dium szkolne o charak­terze socjal­nym w roku szkol­nym 2013/​2014

Pomoc w for­mie stypen­dium szkol­nego może otrzymać:

- uczeń publicz­nej lub nie­publicz­nej szkoły pod­stawowej, gim­nazjum lub szkoły ponad­gim­nazjal­nej na stałe zamiesz­kujący w Gminie Pakość, do czasu ukoń­czenia kształ­cenia nie dłużej niż do ukoń­czenia 24 roku życia, nie­zależ­nie od tego w jakim mie­ście znaj­duje się siedziba szkoły
- słuchacz publicz­nego lub nie­publicz­nego kolegium nauczyciel­skiego, nauczyciel­skiego kolegium języków obcych lub kolegium służb spo­łecz­nych, który na stałe zamiesz­kuje na terenie Gminy Pakość, do czasu ukoń­czenia kształ­cenia nie dłużej niż do ukoń­czenia 24 roku życia, nie­zależ­nie od tego w jakim mie­ście znaj­duje się siedziba szkoły
- wychowanek publicz­nego lub nie­publicz­nego ośrodka umoż­liwiającego dzieciom i młodzieży rów­nież upo­śledzonym umysłowo ze sprzężonymi nie­peł­nospraw­no­ściami, realizację odpowied­nio, obowiązku szkol­nego i obowiązku nauki, który na stałe zamiesz­kuje na terenie Gminy Pakość — do czasu ukoń­czenia realizacji nauki
- uczeń szkoły nie­publicz­nej nie­po­siadającej upraw­nień szkoły publicz­nej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamiesz­kuje na terenie Gminy Pakość do czasu ukoń­czenia kształ­cenia, nie dłużej jed­nak niż do ukoń­czenia 24 roku życia
- słuchacz nie­publicz­nego kolegium nauczyciel­skiego, nauczyciel­skiego kolegium języków obcych i kolegium służb spo­łecz­nych, który na stałe zamiesz­kuje na terenie Gminy Pakość, do czasu ukoń­czenia kształ­cenia, nie dłużej jed­nak niż do ukoń­czenia 24 roku życia.

Czytaj więcej: Stypen­dium szkolne o charak­terze socjal­nym w roku szkol­nym 2013/​2014

Zdolni na start” — stypen­dia czekają

Rusza czwarta edycję projektu stypen­dial­nego dla uzdol­nionych uczniów gim­nazjów i szkół ponad­gim­nazjal­nych. W roku szkol­nym 2013/​2014 wspar­cie otrzyma 330 młodych miesz­kań­ców regionu. Nabór wniosków zaplanowany został na okres 220 września.

Czytaj więcej: „Zdolni na start” — stypen­dia czekają

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD