Edukacja, opieka nad dziec­kiem

Święto Patrona Szkoły

Dzień patrona to ważne wydarzenie w życiu szkoły. W dniu 22 maja, jak co roku Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Kościelcu obchodził swój kolejny „jubileusz”.

Czytaj więcej: Święto Patrona Szkoły

Infor­macja w sprawie reformy oświaty

W związku z koniecz­no­ścią wprowadzenia na terenie gminy Pakość, zgod­nie z ustawą – Prawo oświatowe, nowego ustroju szkol­nego, tj. wygaszaniem funk­cjonowania gim­nazjum oraz utworzeniem dwóch ośmiolet­nich szkół pod­stawowych, uprzej­mie infor­muję, że do organizacji klas oraz prowadzonego naboru do ww. szkół mają w szczegól­no­ści zastosowanie prze­pisy zawarte w art. 205 ustawy z dnia 14 grud­nia 2016 r. Prze­pisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, tj.:

Czytaj więcej: Infor­macja w sprawie reformy oświaty

Stawiamy na rodzinę

17 marca 2017 roku, w godzinach popołu­dniowych w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, dzieci z grup socjoterapeutycz­nych wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami i rodzeń­stwem uczest­niczyły w imprezie integracyj­nej o charak­terze rekreacyjnym.

Czytaj więcej: Stawiamy na rodzinę

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD