Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dziec­kiem

Roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020

Uprzej­mie infor­mujemy, iż uroczyste roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września br. wg. następującego harmonogramu:

Czytaj więcej: Roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020

185 lat kościelec­kiej szkoły

22 maja w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu odbyły się uroczysto­ści związane ze 185 rocz­nicą powstania Szkoły Pod­stawowej oraz 20 rocz­nicą nadania jej imienia Armii Krajowej.

Czytaj więcej: 185 lat kościelec­kiej szkoły

Granice obwodów szkół podstawowych

Na pod­stawie uchwały nr IV/​28/​2019 z dn. 21 lutego 2019r. Radni Rady Miej­skiej w Pako­ści uchwalili granice obwodów publicz­nych szkół pod­stawowych, mających siedzibę na terenie Gminy Pakość.

Czytaj więcej: Granice obwodów szkół pod­stawowych

Nauczyciele nagrodzeni przez burmistrza

W Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w dniu 19 paź­dzier­nika 2018 r. bur­mistrz Wiesław Koń­czal wręczył nagrody 8 nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydak­tycz­nej, wychowaw­czej i opiekuńczej.

Czytaj więcej: Nauczyciele nagrodzeni przez bur­mistrza

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD