Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dziec­kiem

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie w ramach programu „Aktywna tablica”

Wszyst­kie szkoły pod­stawowe prowadzone przez Gminę Pakość zakwalifikowały się do wspar­cia finan­sowego na zakup pomocy dydak­tycz­nych w ramach Rządowego programu roz­wijania szkol­nej infrastruk­tury oraz kom­peten­cji uczniów i nauczycieli w zakresie tech­nologii informacyjno-​komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinan­sowanie w ramach programu „Aktywna tablica”

Pod­pisanie umowy na budowę przedszkola

W dniu 10 kwiet­nia br., w budynku Urzędu Miej­skiego w Pako­ści bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal pod­pisał umowę z wyłonionym w drodze prze­targu wykonawcą na budowę nowoczesnego przed­szkola w Pako­ści — firmą Investon24 Sp. z o.o. Sp. K. z Torunia, reprezen­towaną przez p. Arkadiusza Iwiń­skiego. Na inwestycję, której realizacja ruszy już lada dzień, władze Pako­ści pozyskały blisko 2 miliony złotych dofinansowania.

Czytaj więcej: Pod­pisanie umowy na budowę przed­szkola

Stypen­dia w szkołach pod­stawowych rozdane

W dniu dzisiej­szym w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów.

Czytaj więcej: Stypen­dia w szkołach pod­stawowych roz­dane

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD