Edukacja, opieka nad dziec­kiem

Zapisy do szkół podstawowych

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal infor­muje o ter­minach i zasadach rekrutacji dzieci do klas pierw­szych szkoły pod­stawowej. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym rekrutacji na rok szkolny 2017/​2018.

Czytaj więcej: Zapisy do szkół pod­stawowych

Stypen­dia w gim­nazjum wręczone

W dniu 13 lutego w Gim­nazjum im. Ewarysta Est­kow­skiego pod­czas apelu Kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski w imieniu Bur­mistrza Wiesława Koń­czala wręczył 20 uczniom stypen­dia za bar­dzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia spor­towe.

Czytaj więcej: Stypen­dia w gim­nazjum wręczone

Stypen­dia za wyniki w nauce wręczone

27 stycz­nia br. w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich odbył się uroczysty apel, pod­czas którego Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal wręczył stypen­dia pieniężne dla uczniów, którzy osiągnęli bar­dzo dobre wyniki w nauce w I semestrze, a także wręczono dyplomy uczniom biorącym udział w kon­kur­sach przed­miotowych i plastycznych.

Czytaj więcej: Stypen­dia za wyniki w nauce wręczone

Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej god­no­ści i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wol­no­ści i bez­pieczeń­stwa swej osoby” – te fun­damen­talne dla każ­dego war­to­ści są zawarte w Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grud­nia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogól­nego Zgromadzenia ONZ. W tym dniu obchodzony jest rów­nież Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD