Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dziec­kiem

Kon­kurs plastyczny „Nie(bezpieczna) woda„

Powiat Ino­wrocław­ski, Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu, Nad­goplań­skie WOPR w Krusz­wicy oraz Komenda Powiatowa Pań­stwowej Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu zapraszają do udziału w wakacyj­nym kon­kur­sie plastycz­nym pn. „Nie(bezpieczna) woda”.

Czytaj więcej: Kon­kurs plastyczny „Nie(bezpieczna) woda„

Po raz drugi otrzymaliśmy dofinan­sowanie na zakup komputerów

Gmina Pakość w ramach drugiej puli środ­ków z Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 20142020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Inter­net” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorial­nych róż­nic w moż­liwo­ści dostępu do szerokopasmowego Inter­netu o wysokich prze­pustowo­ściach” otrzymała dofinan­sowanie w wysoko­ści 73 320,00, na zakup sprzętu kom­puterowego umoż­liwiającego zdalną naukę.

Czytaj więcej: Po raz drugi otrzymaliśmy dofinan­sowanie na zakup kom­puterów

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i domu„

Gmina Pakość otrzymała wspar­cie finan­sowe w wysoko­ści 79 697,11 zł na remont kuchni i jadalni oraz doposażenie tych pomiesz­czeń w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści w ramach modułu 3 wielolet­niego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinan­sowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i domu„

Przed­szkola pozostają zamknięte

W trosce o życie, zdrowie i bez­pieczeń­stwo dzieci, rodziców oraz wszyst­kich pracow­ników przed­szkoli, Bur­mistrz Pako­ści, przy­chylając się do wniosków dyrek­torów placówek przed­szkol­nych pod­jął decyzję o dal­szym zawieszeniu działal­no­ści Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści oraz Przed­szkola w Kościelcu, co jest rów­noznaczne z tym, że ww. placówki nie będą otwarte od 6 maja br.

Czytaj więcej: Przed­szkola pozostają zamknięte

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD