Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dia za wyniki w nauce wręczone

27 stycz­nia br. w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich odbył się uroczysty apel, pod­czas którego Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal wręczył stypen­dia pieniężne dla uczniów, którzy osiągnęli bar­dzo dobre wyniki w nauce w I semestrze, a także wręczono dyplomy uczniom biorącym udział w kon­kur­sach przed­miotowych i plastycznych.

Czytaj więcej: Stypen­dia za wyniki w nauce wręczone

Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej god­no­ści i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wol­no­ści i bez­pieczeń­stwa swej osoby” – te fun­damen­talne dla każ­dego war­to­ści są zawarte w Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grud­nia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogól­nego Zgromadzenia ONZ. W tym dniu obchodzony jest rów­nież Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Święto Nie­pod­legło­ści w Szkole Podstawowej

Dnia 10.11.2016r. w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści odbył się uroczysty apel z okazji 98. rocz­nicy odzyskania nie­pod­legło­ści przez Pol­skę.

Czytaj więcej: Święto Nie­pod­legło­ści w Szkole Pod­stawowej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracow­nika obsługi – pomoc administracyjna w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pakości

Pakość, dnia 07.11.2016 r.

Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści poszukuje pracow­nika na stanowisko pracow­nika obsługi – pomoc administracyjna.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracow­nika obsługi – pomoc administracyjna w Szkole Pod­stawowej…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD