Edukacja, opieka nad dzieckiem

List gratulacyjny dla Szkoły Pod­stawowej w Pakości

Uczniowie, Nauczyciele oraz Dyrek­cja Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści otrzymali list gratulacyjny za wysokie wyniki w spaw­dzianie klas VI od Kujawsko-​Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika. Ser­decz­nie gratulujemy!

Czytaj więcej: List gratulacyjny dla Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści

Roz­poczęcie roku szkol­nego 2016/​2017

Początek roku szkol­nego 2016/​2017 tuż tuż. Już za kilka dni uczniowie roz­poczną lek­cje po wakacyj­nej prze­rwie. Poniżej przed­stawiamy infor­macje o roz­poczęciu roku szkolnego.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie roku szkol­nego 2016/​2017

Wyprawka szkolna” 2016/​2017

Zgod­nie z roz­porządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warun­ków udzielenia pomocy finan­sowej uczniom na zakup pod­ręcz­ników i materiałów edukacyj­nych „Wyprawka szkolna” pomocą obej­muje się uczniów:

Czytaj więcej: „Wyprawka szkolna” 2016/​2017

Stypen­dia dla uczniów SP

Tym razem aż 52 uczniów Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści otrzymało stypen­dia za wyniki w nauce (śred­nia 5,0 i więcej) oraz 9 uczniów stypen­dia za osiągnięcia sportowe.

Czytaj więcej: Stypen­dia dla uczniów SP

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD