Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nagrody Bur­mistrza Pako­ści przyznane

14 paź­dzier­nika, w Święto Edukacji Narodowej, Bur­mistrz Wiesław Koń­czal wręczył listy gratulacyjne i nagrody bur­mistrza Pako­ści za zaan­gażowanie w pracę, wraż­liwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i twór­cze działanie w roz­wój edukacji pięciorgu nauczycielom z miej­skich placówek oświatowych.

Czytaj więcej: Nagrody Bur­mistrza Pako­ści przy­znane

Akcja „Sprzątanie Świata 2016

Nie­mal 894 uczniów z przed­szkoli, szkół pod­stawowych i gim­nazjum w dniach 1618 września br. brało udział w akcji „Sprzątania świata”.

Czytaj więcej: Akcja „Sprzątanie Świata 2016

List gratulacyjny dla Szkoły Pod­stawowej w Pakości

Uczniowie, Nauczyciele oraz Dyrek­cja Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści otrzymali list gratulacyjny za wysokie wyniki w spaw­dzianie klas VI od Kujawsko-​Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika. Ser­decz­nie gratulujemy!

Czytaj więcej: List gratulacyjny dla Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści

Roz­poczęcie roku szkol­nego 2016/​2017

Początek roku szkol­nego 2016/​2017 tuż tuż. Już za kilka dni uczniowie roz­poczną lek­cje po wakacyj­nej prze­rwie. Poniżej przed­stawiamy infor­macje o roz­poczęciu roku szkolnego.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie roku szkol­nego 2016/​2017

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD