Edukacja, opieka nad dzieckiem

I nas tu nie mogło zabraknąć!

By ratować naszą młodzież przed zagrożeniami, trzeba roz­mawiać i wskazywać im spo­soby ich unikania. Dlatego kon­feren­cja powiatowa z dnia 8 czerwca 2016 r. pn. „Cyber­przemoc, nar­kotyki! Czy można ich unik­nąć?”, która odbyła się w Pań­stwowej Szkole Muzycz­nej w Ino­wrocławiu, była adresowana do uczniów szkół gim­nazjal­nych i ponad­gim­nazjal­nych powiatu ino­wrocław­skiego, ale nie tylko. W drugiej czę­ści wzięli w niej udział dyrek­torzy szkół pedagodzy i rodzice.

Czytaj więcej: I nas tu nie mogło zabrak­nąć!

Umiemy się wspól­nie bawić i wypoczywać!

Kolejny już raz, dzieci korzystające z zajęć socjoterapeutycz­nych przy Szkole Pod­stawowej w Pako­ści uczest­niczyły wraz z rodzicami i rodzeń­stwem w plenerowej imprezie integracyj­nej. Tym razem spo­tkanie odbyło się 28 maja 2016 roku w Ośrodku Rekreacji Kon­nej w Żninie. Fan­tastyczne miej­sce, bar­dzo bez­pieczne dla wszyst­kich uczest­ników pik­niku oraz wyposażone w moc atrak­cji, z których chęt­nie korzystały zarówno dzieci jak i rodzice.

Czytaj więcej: Umiemy się wspól­nie bawić i wypoczywać!

Ostatni spraw­dzian 6-​klasistów

Poznaliśmy właśnie wyniki kolej­nego spraw­dzianu szóstoklasistów w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści. Naj­lep­szy wynik w szkole z języka pol­skiego uzyskała klasa VI d – 76% (przy śred­niej kraju 71%), z matematyki klasa VI b – 65% (przy śred­niej kraju 54%), z języka angiel­skiego klasa VI c – 75% (przy śred­niej kraju 71%).

Czytaj więcej: Ostatni spraw­dzian 6-​klasistów

Dzień Dziecka w Szkole Pod­stawowej w Pakości

Z okazji Dnia Dziecka w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści odbyło się szereg imprez przy­gotowanych dla uczniów przez dyrek­cję, nauczycieli i rodziców. Uroczysto­ści otworzył barwny pochód ulicami miasta, w którym uczest­niczył także bur­mistrz Pako­ści p. Wiesław Koń­czal i prze­wod­niczący Rady Miej­skiej p. Jerzy Joachimiak.

Czytaj więcej: Dzień Dziecka w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD