Edukacja, opieka nad dzieckiem

Cyber­przemoc, nar­kotyki ! Czy można ich uniknąć?

To tytuł kon­feren­cji, która odbędzie się w Ino­wrocławiu 8 czerwca w sali kon­cer­towej Pań­stwowej Szkoły Muzycz­nej przy ul. Kiliń­skiego 16a. Jej adresatami w pierw­szej czę­ści będzie młodzież, w drugiej rodzice, pedagodzy i dyrek­torzy szkół. Przed­się­wzięcie o charak­terze profilak­tyki spo­łecz­nej, jest współ­or­ganizowane przez Policję, władze powiatowe, miej­skie i gminne powiatu ino­wrocław­skiego. Zapraszamy na kon­feren­cję rodziców !

Czytaj więcej: Cyber­przemoc, nar­kotyki ! Czy można ich unik­nąć?

Wyniki kon­kursu plastycznego

Pod­sumowano I etap szkolny oraz II etap gminno — miej­ski kon­kursu plastycz­nego na plakat pt. „Obrona cywilna Wokół Nas — „112 w trud­nej sprawie, nie używaj przy zabawie”.

Czytaj więcej: Wyniki kon­kursu plastycz­nego

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD