Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nauczyciele nagrodzeni przez burmistrza

W Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w dniu 19 paź­dzier­nika 2018 r. bur­mistrz Wiesław Koń­czal wręczył nagrody 8 nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydak­tycz­nej, wychowaw­czej i opiekuńczej.

Czytaj więcej: Nauczyciele nagrodzeni przez bur­mistrza

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Roz­poczęcie roku szkolnego

Przed­stawiamy infor­mację o ter­minach roz­poczęcia roku szkol­nego 2018/​2019, które odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. w poszczegól­nych szkołach:

Czytaj więcej: Roz­poczęcie roku szkol­nego

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie w ramach programu „Aktywna tablica”

Wszyst­kie szkoły pod­stawowe prowadzone przez Gminę Pakość zakwalifikowały się do wspar­cia finan­sowego na zakup pomocy dydak­tycz­nych w ramach Rządowego programu roz­wijania szkol­nej infrastruk­tury oraz kom­peten­cji uczniów i nauczycieli w zakresie tech­nologii informacyjno-​komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinan­sowanie w ramach programu „Aktywna tablica”

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD