Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dia dla uczniów SP

Tym razem aż 52 uczniów Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści otrzymało stypen­dia za wyniki w nauce (śred­nia 5,0 i więcej) oraz 9 uczniów stypen­dia za osiągnięcia sportowe.

Tradycyj­nie nagrody pieniężne wręczał Bur­mistrz Pako­ści Pan Wiesław Koń­czal i dyrek­tor szkoły. Wyróż­nieni zostali:
Klasy IV:
Szczepań­ska Kinga, Lampka Mak­symilian, Lewan­dow­ski Eryk, Walen­towicz Marek, Jurek Weronika, Wietrzykow­ska Mar­tyna, Kozłow­ski Krystian, Woź­niak Nikola, Molenda Tomasz, Zwoliń­ski Bar­tosz, Jaskul­ska Agata, Misz­tal Wik­toria, Kwieciń­ska Inga, Nadol­ska Mar­tyna, Baranow­ski Wik­tor, Krauczunas Woj­ciech, Żmich Alek­san­der,
Kasy V:
Czer­wonka Monika, Józefowicz Patryk, Gnutek Karolina, Pracka Natalia, Fita Zuzanna, Kop­czyń­ska Matylda, Zemełka Wik­tor, Bur­nos Maria, Radzikow­ska Daria, Brzykcy Zuzanna, Jarzyna Anna, Caban Bar­tosz
Klasy VI:
Chabecka Mar­tyna, Żak Alek­san­dra, Chrząszcz Daria, Paw­łow­ska Eliza, Waliszew­ska Maja, Wietrzykow­ska Patrycja, Wien­conek Alek­san­dra, Cuber Krystian, Mroczyń­ska Katarzyna, Heinich Izabela, Zwoliń­ska Karolina, Paw­łow­ska Patrycja, Kur­czew­ski Filip, Kurek Adam, Sobieska Dawid, Paciorek Mikołaj, Kryszak Kinga, Makowiecki Patryk, Tom­czak Nikola, Przy­byl­ska Patrycja, Nie­znal­ska Weronika, Popław­ski Oskar, Pora Kac­per
Spor­towe:
Lewan­dow­ski Eryk , Baranow­ski Wik­tor, Gołębiew­ski Bar­tosz, Mróz Maurycy, Jóź­wiak Igor, Trawka Maciej, Nadol­ski Alek­san­der, Ciesiel­ski Adam, Jaskuła Hubert

Wszyst­kim nagrodzonym gratuluję i życzę dal­szych sukcesów.

Mirosław Goz­dera

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD