Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dia w gim­nazjum wręczone

W dniu 13 lutego w Gim­nazjum im. Ewarysta Est­kow­skiego pod­czas apelu Kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski w imieniu Bur­mistrza Wiesława Koń­czala wręczył 20 uczniom stypen­dia za bar­dzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia spor­towe.

Przy­byłych uczniów i nauczycieli przy­witała dyrek­tor Mariola Szlyfar­ska. Następ­nie wicedyrek­tor Jolanta Kamiń­ska przed­stawiła wyniki z podziałem m.in. śred­nia klas, frekwen­cja, ocena z zachowania.

Stypen­dia naukowe otrzymali:

Klasy I:
1. Makowiecki Patryk
2. Paw­łow­ska Eliza
3. Kryszak Kinga

Klasy II:
1. Kotyń­ska Matylda
2. Ant­czak Wik­toria
3. Nadol­ska Dominika
4. Obiała Alek­san­dra
5. Salamon Agata
6. Per­likow­ska Natalia
7. Benetur­ska Weronika
8. Jurek Oliwia
9. Kaliń­ska Natalia


Klasy III:
1. Nadol­ska Zuzanna
2. Bolew­ska Natalia
3. Nawrocka Antonina
4. Kur­czew­ski Jan

Stypen­dia spor­towe:
1. Bacia Wik­tor,
2. Kurow­ski Michał,
3. Kowal­ski Dominik,
4. Przy­było Patryk,
5. Kraw­czyk Dawid,
6. Kowal­ski Mateusz.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD