Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dia za wyniki w nauce wręczone

27 stycz­nia br. w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich odbył się uroczysty apel, pod­czas którego Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal wręczył stypen­dia pieniężne dla uczniów, którzy osiągnęli bar­dzo dobre wyniki w nauce w I semestrze, a także wręczono dyplomy uczniom biorącym udział w kon­kur­sach przed­miotowych i plastycznych.

Wyróż­nieni stypen­dy­ści:

Klasy IV
- Abiń­ska Mar­tyna
- Janiak Oskar,
- Ojczenasz Patryk,
- Radecki Bar­tosz,
- Grochowiak Wik­tor,
- Kubiak WOj­ciech,
- Szczepań­ska Natalia,
- Będzichow­ska Maja,
- Dwor­czak Marta,
- Gnutek Michał,
- Kowal­czyk Laura,
- Kowal­czyk Nikola,
- Pracka Olga,
- Stranc Jagoda,
- Skoczyń­ski Alan.

Klasy V
- Szczepań­ska Kinga,
- Wietrzykow­ska Mar­tyna,
- Jurek Weronika,
- Wal­kowiak Ewa,
- Kozłow­ski Krystian,
- Jaskul­ska Agata,
- Misz­tal Wik­toria,
- Baranow­ski Wiktor.

Klasy VI
- Czer­wonka Monika
- Pracka Natalia,
- Kop­czyń­ska Matylda,
- Zemełka Wik­tor,
- Bur­nos Maria,
- Fita Zuzanna,
- Radzikow­ska Daria,
- Brzykcy Zuzanna,
- Jarzyna Anna.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD