Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dium szkolne o charak­terze socjal­nym w roku szkol­nym 2013/​2014

Pomoc w for­mie stypen­dium szkol­nego może otrzymać:

- uczeń publicz­nej lub nie­publicz­nej szkoły pod­stawowej, gim­nazjum lub szkoły ponad­gim­nazjal­nej na stałe zamiesz­kujący w Gminie Pakość, do czasu ukoń­czenia kształ­cenia nie dłużej niż do ukoń­czenia 24 roku życia, nie­zależ­nie od tego w jakim mie­ście znaj­duje się siedziba szkoły
- słuchacz publicz­nego lub nie­publicz­nego kolegium nauczyciel­skiego, nauczyciel­skiego kolegium języków obcych lub kolegium służb spo­łecz­nych, który na stałe zamiesz­kuje na terenie Gminy Pakość, do czasu ukoń­czenia kształ­cenia nie dłużej niż do ukoń­czenia 24 roku życia, nie­zależ­nie od tego w jakim mie­ście znaj­duje się siedziba szkoły
- wychowanek publicz­nego lub nie­publicz­nego ośrodka umoż­liwiającego dzieciom i młodzieży rów­nież upo­śledzonym umysłowo ze sprzężonymi nie­peł­nospraw­no­ściami, realizację odpowied­nio, obowiązku szkol­nego i obowiązku nauki, który na stałe zamiesz­kuje na terenie Gminy Pakość — do czasu ukoń­czenia realizacji nauki
- uczeń szkoły nie­publicz­nej nie­po­siadającej upraw­nień szkoły publicz­nej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamiesz­kuje na terenie Gminy Pakość do czasu ukoń­czenia kształ­cenia, nie dłużej jed­nak niż do ukoń­czenia 24 roku życia
- słuchacz nie­publicz­nego kolegium nauczyciel­skiego, nauczyciel­skiego kolegium języków obcych i kolegium służb spo­łecz­nych, który na stałe zamiesz­kuje na terenie Gminy Pakość, do czasu ukoń­czenia kształ­cenia, nie dłużej jed­nak niż do ukoń­czenia 24 roku życia.

WAŻNE!!!

Stypen­dium szkolne nie przysługuje:

- dzieciom, które realizują roczne obowiąz­kowe przy­gotowanie przed­szkolne;
- uczniom/​słuchaczom/​wychowankom, którzy nie zamiesz­kują na stałe na terenie Gminy Pakość;

Warunki, jakie należy speł­nić, aby otrzymać stypen­dium szkolne

Stypen­dium szkolne przy­znawane jest uczniom i słuchaczom znaj­dującym się w trud­nej sytuacji material­nej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczegól­no­ści gdy w rodzinie tej występuje: bez­robocie, nie­peł­nospraw­ność, ciężka lub długo­trwała choroba, wielo­dziet­ność, brak umiejęt­no­ści wypeł­niania funk­cji opiekuńczo-​wychowawczych, alkoholizm, nar­komania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia upraw­niająca do ubiegania się o stypen­dium szkolne, która nie może zostać prze­kroczona, wynika z ustawy o pomocy spo­łecz­nej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i wynosi:

 • 456 zł netto na osobę w rodzinie
 • 542 zł netto dla osoby prowadzącej jed­noosobowe gospodar­stwo domowe

WAŻNE!!!

Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – rów­nież z miesiąca składania wniosku.

Wnioski dostępne są w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści w przy ul. Ino­wrocław­skiej 14 w pokoju nr 6 w godzinach urzędowania.

Aby ubiegać się o stypen­dium należy złożyć w ter­minie prawidłowo wypeł­niony wniosek z pieczęcią szkoły lub zaświad­czeniem, do której uczęsz­cza uczeń oraz kom­plet dokumen­tów potwier­dzających wysokość dochodów.

Wniosek może złożyć:

 • Rodzic lub przed­stawiciel ustawowy nie­peł­nolet­niego ucznia
 • Peł­noletni uczeń

Wniosek o stypen­dium dla ucznia powinien zostać złożony od 2 września do 15 września 2013 r., słuchacz kolegium składa wniosek do 15 paź­dzier­nika 2013 r.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwier­dzające wysokość wszyst­kich dochodów rodziny, np.:

 1. zaświad­czenie z zakładu pracy o wysoko­ści wynagrodzenia;
 2. odcinek emerytury/​renty lub wyciąg ban­kowy zawierający infor­mację o wysoko­ści świad­czenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysoko­ści pobieranych świadczeń,
 3. zaświad­czenie o wysoko­ści otrzymywanego stypen­dium, innego niż stypen­dium szkolne,
 4. oświad­czenia człon­ków rodziny o wysoko­ści dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzial­no­ści kar­nej („Jestem świadomy/​a odpowiedzial­no­ści kar­nej za złożenie fał­szywego oświadczenia.”),
 5. w przy­padku osób prowadzących działal­ność gospodar­czą – zaświad­czenie z Urzędu Skar­bowego lub oświad­czenie o wysoko­ści dochodu pomniej­szonego o podatek dochodowy oraz składki na ubez­pieczenie spo­łeczne i zdrowotne,
 6. dokument potwier­dzający wysokość otrzymywanych alimen­tów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświad­czenie od komor­nika, prze­kaz pocztowy)
 7. dokument potwier­dzający wysokość alimen­tów świad­czonych na rzecz innych osób oraz potwier­dzenie prze­kazania alimen­tów (prze­kaz pocz­towy, prze­lew bankowy),
 8. każdy inny dokument mogący potwier­dzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD