Edukacja, opieka nad dzieckiem

Święto Patrona Szkoły

Dzień patrona to ważne wydarzenie w życiu szkoły. W dniu 22 maja, jak co roku Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Kościelcu obchodził swój kolejny „jubileusz”.

Uroczystość roz­poczęła się Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Mał­gorzaty w Kościelcu, której prze­wod­niczył ks. Maciej Kuczyń­ski. Następ­nie zebrani Goście mieli moż­liwość wysłuchania patriotycz­nego przed­stawienia słowno-​muzycznego przy­gotowanego przez uczniów szkoły.

W święcie patrona szkoły udział wzięli: bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści Mirosław Goz­dera, dyrek­tor Gim­nazjum im. E. Est­kow­skiego w Pako­ści Mariola Szlyfar­ska, byli dyrek­torzy ZPO w Kościelcu Grażyna Zyg­mań­ska oraz Jerzy Losik, prezes Koła Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej koło w Pako­ści kpt. Ryszard Dolecki, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Reimann, dyrek­tor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Ino­wrocławiu Janina Sikor­ska, dyrek­tor Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Maciej Woj­tysiak oraz grono pedagogiczne.

Na zakoń­czenie zaproszeni Goście udali się na słodki poczęstunek.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD