Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Tak kształ­tuje się postawy patriotyczne wśród uczniów

Uroczystym apelem uczczono w gim­nazjum 223 rocz­nicę uchwalenia Kon­stytucji 3-​Maja. Dokument został przyjęty 3 maja 1791 roku przez ówczesny Sejm. Była to pierw­sza kon­stytucja w Europie, a zarazem druga po amerykań­skiej ustawa zasad­nicza na świecie.

W obchodach, które odbyły się 30 kwiet­nia br., uczest­niczyli Bur­mistrz Wiesław Koń­czal, radni Rady Miej­skiej, Wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej w Pako­ści Hen­ryk Kuchar­czyk, dyrek­tor PUG Maciej Woj­tysiak, dyrek­torzy szkół i przed­szkoli, soł­tysi oraz cała spo­łecz­ność szkolna.

W trak­cie uroczysto­ści został zaprezen­towany program słowno – muzyczny pod hasłem „Wiwat Trzeci Maj!”, który przy­bliżył rangę tego wydarzenia w naszej historii. Oprócz wier­szy zaproszeni goście mogli wysłuchać pieśni chóru szkol­nego pod prze­wod­nic­twem Mag­daleny Maj­chrzak — Tschurl.

Uroczystość była rów­nież okazją do oddania hołdu bohaterom II wojny światowej. Pamiętając o tych wszyst­kich, którzy oddali życie za Ojczyznę, uczest­nicy spo­tkania minutą ciszy oraz złożeniem kwiatów pod obe­liskiem znaj­dującym się przy gim­nazjum uczcili pamięć poległych i zamor­dowanych. Tę część obchodów uświet­niło prze­mówienie Honorowego Prezesa Związku Kom­batan­tów Rzecz­pospolitej i Byłych Więź­niów Politycz­nych w Pako­ści kpt. Ignacego Sar­nec­kiego, żoł­nierza AK.

Świętowaniu towarzyszyło rów­nież wręczenie medali Zasługi za działal­ność dla Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych. Odznaczenia te otrzymali Jolanta Kamiń­ska oraz Janusz Wiśniew­ski. Z kolei Złotymi Odznakami za Zasługi dla Związku obdarowani zostali Leszek Wiśniew­ski i Piotr Szal.

Akademia została przy­gotowana przez Alek­san­drę Jach oraz Halinę Pietrzak.

Fotorelacja – pracow­nicy szkoły i p. Jerzy Joachimiak
Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD