Edukacja, opieka nad dzieckiem

Umiemy się wspól­nie bawić i wypoczywać!

Kolejny już raz, dzieci korzystające z zajęć socjoterapeutycz­nych przy Szkole Pod­stawowej w Pako­ści uczest­niczyły wraz z rodzicami i rodzeń­stwem w plenerowej imprezie integracyj­nej. Tym razem spo­tkanie odbyło się 28 maja 2016 roku w Ośrodku Rekreacji Kon­nej w Żninie. Fan­tastyczne miej­sce, bar­dzo bez­pieczne dla wszyst­kich uczest­ników pik­niku oraz wyposażone w moc atrak­cji, z których chęt­nie korzystały zarówno dzieci jak i rodzice.

Wśród nich były zabawy i gry spraw­no­ściowe, kon­kuren­cje zręcz­no­ściowe rodzice kon­tra dzieci, dmuchane zjeż­dżal­nie i ścianki wspinacz­kowe, labirynty, jazda konna, dojenie krowy, malowanie twarzy oraz pik­nikowy poczęstunek i ciasto domowego wypieku.

Imprezy integracyjne bar­dzo pozytyw­nie odbierane są przez rodziców i dzieci. Lista osób chęt­nych do udziału w imprezie zapeł­nia się bar­dzo szybko. Często zdarza się, że biorą w nich udział całe rodziny. Organizatorów wspól­nych spo­tkań cieszy ten fakt, dlatego że daje on moż­liwość spędzenia wspól­nie i bez­trosko czasu z naj­bliż­szymi w otoczeniu prze­pięk­nej przy­rody. Wspólna impreza wyzwala pozytywną ener­gię, chęć wspól­nej zabawy, nawiązywanie relacji między rodzinami, ale przede wszyst­kim radość i zadowolenie.

Organizatorami wyjaz­dowej imprezy były terapeutki p. M. Brzeziń­ska, p. J. Kowal­ska, p. B. Goz­dera oraz p. M. Kop­czyń­ska, która obec­nie zdobywa wiedzę i prak­tykę z zakresu socjoterapii. Cał­kowity koszt imprezy sfinan­sowany został z fun­duszy gmin­nych przez Inspek­tora ds. Uzależ­nień p. Justynę Koń­czal. Wkrótce 13-​osobowa grupa uczniów naszej szkoły weź­mie udział w wypoczynku let­nim we Władysławowie.

Marianna Brzeziń­ska

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD