Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

UWAGA — odwołane zajęcia w placów­kach oświatowych

Zgod­nie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funk­cjonowanie jed­nostek sys­temu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przed­szkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i nie­publiczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-​wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z koniecz­no­ści zapobiegania roz­przestrzenianiu się koronawirusa.

Dowiedz się więcej: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​z​a​w​i​e​s​z​e​n​i​e​-​z​a​j​e​c​-​w​-​s​z​k​o​l​a​c​h

Dnia 12 marca (czwar­tek) i 13 marca (piątek) br. placówki oświatowe na terenie Gminy Pakość zapew­niają opiekę. Dowóz dzieci do szkół odbywać się będzie wg obowiązującego har­monogramu. Dyrek­torzy szkół i przed­szkoli będą infor­mować rodziców dzieci na bieżąco o zaist­niałej sytuacji.

1460x616

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD