Edukacja, opieka nad dzieckiem

Wyniki kon­kursu plastycznego

Pod­sumowano I etap szkolny oraz II etap gminno — miej­ski kon­kursu plastycz­nego na plakat pt. „Obrona cywilna Wokół Nas — „112 w trud­nej sprawie, nie używaj przy zabawie”.

W kon­kur­sie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści oraz Gim­nazjum im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pakości.

Po dokonaniu prze­glądu prac plastycz­nych, zgod­nie z kryteriami przyjętymi w regulaminie Komisja Kon­kur­sowa przyznała:

1. w kat. Szkoła Pod­stawowa:
I miej­sce – Kinga Kryszak,
II miej­sce – Klaudia Jaskuła,
III miej­sce – Matylda Kop­czyń­ska, Mar­tyna Saładyga

2. w kat. Gim­nazjum:
I miej­sce – Julia Wal­czak,
II miej­sce – Beata Wądrzyk,
III miej­sce –= Dominika Nadol­ska, Alek­san­dra Obiała, Agata Salamon, Matylda Kotyńska.

Prace, które uzyskały miej­sca I-​III zostały zakwalifikowane do etapu wojewódz­kiego. W imieniu organizatorów kon­kursu dzieciom i młodzieży dziękujemy za udział, inwen­cję twór­czą i zaangażowanie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD