Edukacja, opieka nad dzieckiem

Wyprawka szkolna” 2016/​2017

Zgod­nie z roz­porządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warun­ków udzielenia pomocy finan­sowej uczniom na zakup pod­ręcz­ników i materiałów edukacyj­nych „Wyprawka szkolna” pomocą obej­muje się uczniów:


• słabowidzących,
• nie­słyszących,
• słabosłyszących,
• z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu lek­kim,
• z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu umiar­kowanym lub znacz­nym,
• z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Asper­gera,
• z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształ­cenia specjal­nego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys­temie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Celem programu jest wyrów­nywanie szans edukacyj­nych i wspieranie roz­woju edukacyj­nego uczniów przez dofinan­sowanie zakupu pod­ręcz­ników.
Wysokość pomocy nie może prze­kroczyć kwoty:

1) 225 zł — dla ucznia:
a) z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu umiar­kowanym lub znacz­nym,
b) z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność intelek­tualna w stop­niu umiar­kowanym lub znacz­nym
- uczęsz­czającego do klasy VI szkoły pod­stawowej albo klasy III gim­nazjum, który nie korzysta z pod­ręcz­ników do kształ­cenia specjal­nego, albo uczęsz­czającego do szkoły ponadgimnazjalnej;

2) 770 zł — dla ucznia:
a) z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu umiar­kowanym lub znacz­nym,
b) z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność intelek­tualna w stop­niu umiar­kowanym lub znacz­nym
- uczęsz­czającego do klasy VI szkoły pod­stawowej albo klasy III gim­nazjum, który korzysta z pod­ręcz­ników do kształ­cenia specjalnego;

3) 325 zł — dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) nie­słyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu lek­kim,
e) z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Asper­gera,
g) z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność wymieniona w lit. a-​f
- uczęsz­czającego do klasy VI szkoły pod­stawowej, klasy VI ogól­no­kształ­cącej szkoły muzycz­nej I stop­nia albo klasy III ogól­no­kształ­cącej szkoły baletowej, który nie korzysta z pod­ręcz­ników do kształ­cenia specjalnego;

4) 770 zł — dla ucznia:
a) nie­słyszącego,
b) z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu lek­kim,
c) z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność wymieniona w lit. a i b
- uczęsz­czającego do klasy VI szkoły pod­stawowej, klasy VI ogól­no­kształ­cącej szkoły muzycz­nej I stop­nia albo klasy III ogól­no­kształ­cącej szkoły baletowej, który korzysta z pod­ręcz­ników do kształ­cenia specjalnego;

5) 350 zł — dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) nie­słyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu lek­kim,
e) z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Asper­gera,
g) z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność wymieniona w lit. a-​f
- uczęsz­czającego do klasy III gim­nazjum, klasy III ogól­no­kształ­cącej szkoły muzycz­nej II stop­nia, klasy III ogól­no­kształ­cącej szkoły sztuk pięk­nych albo klasy VI ogól­no­kształ­cącej szkoły baletowej, który nie korzysta z pod­ręcz­ników do kształ­cenia specjalnego;

6) 607 zł — dla ucznia:
a) nie­słyszącego,
b) z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu lek­kim,
c) z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność wymieniona w lit. a i b
- uczęsz­czającego do klasy III gim­nazjum, klasy III ogól­no­kształ­cącej szkoły muzycz­nej II stop­nia, klasy III ogól­no­kształ­cącej szkoły sztuk pięk­nych albo klasy VI ogól­no­kształ­cącej szkoły baletowej, który korzysta z pod­ręcz­ników do kształ­cenia specjalnego;

7) 390 zł — dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) nie­słyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu lek­kim,
e) z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Asper­gera,
g) z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność wymieniona w lit. a-​f
- uczęsz­czającego do zasad­niczej szkoły zawodowej;

8) 445 zł — dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) nie­słyszącego,
c) słabo słyszącego,
d) z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu lek­kim,
e) z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Asper­gera,
g) z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność wymieniona w lit. a-​f
- uczęsz­czającego do liceum ogól­no­kształ­cącego, tech­nikum, klas IV-​VI ogól­no­kształ­cącej szkoły muzycz­nej II stop­nia, klas IV-​VI ogól­no­kształ­cącej szkoły sztuk pięk­nych, klas VII-​IX ogól­no­kształ­cącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;

9) 175 zł — dla ucznia z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu umiar­kowanym lub znacz­nym oraz dla ucznia z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność intelek­tualna w stop­niu umiar­kowanym lub znacz­nym, uczęsz­czającego do klas I-​III szkoły pod­stawowej — w przy­padku gdy nie korzysta z pod­ręcz­nika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycz­nej, matematycz­nej, przy­rod­niczej i spo­łecz­nej, zapew­nionego przez ministra wła­ściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pomoc w for­mie dofinan­sowania zakupu pod­ręcz­ników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (praw­nych opiekunów, rodziców zastęp­czych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), peł­nolet­niego ucznia, a także nauczyciela, pracow­nika socjal­nego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (praw­nych opiekunów, rodziców zastęp­czych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo peł­nolet­niego ucznia.
W przy­padku zakupów indywidual­nych, dowodem zakupu pod­ręcz­ników do kształ­cenia ogól­nego, w tym pod­ręcz­ników do kształ­cenia specjal­nego, lub pod­ręcz­ników do kształ­cenia w zawodach, a w przy­padku uczniów z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną w stop­niu umiar­kowanym lub znacz­nym oraz uczniów z nie­peł­nospraw­no­ściami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z nie­peł­nospraw­no­ści jest nie­peł­nospraw­ność intelek­tualna w stop­niu umiar­kowanym lub znacz­nym — rów­nież zakupu materiałów edukacyj­nych, jest fak­tura VAT wystawiona imien­nie na ucznia, rodzica (praw­nego opiekuna, rodzica zastęp­czego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświad­czenie o zakupie odpowied­nio pod­ręcz­ników lub materiałów edukacyjnych.

Wnioski o których mowa składa się do dyrek­tora szkoły do której uczeń będzie uczęsz­czał w roku szkol­nym 2016/​2017 w ter­minie do dnia 12 września 2016r.
Druki wniosków oraz oświad­czenie o zakupie pod­ręcz­ników lub materiałów edukacyj­nych można pobrać w sekretariatach szkół lub pod tym adresem internetowym.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD