Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Wyremon­towano salę do spo­żywania posił­ków w Zespole Placówek Oświatowych

Szkoła Pod­stawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu zakoń­czyła prace remon­towo — adap­tacyjne służące poprawie stan­dardu i wyposażenia pomiesz­czenia prze­znaczonego do spo­żywania posił­ków w szkole.

Na ten cel Gmina Pakość otrzymała wspar­cie finan­sowe w wysoko­ści 25 000,00 zł. Warun­kiem udzielenia dotacji było zapew­nienie przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysoko­ści 20% kwoty kosz­tów realizacji zadania, w tym wypadku jest to kwota w wysoko­ści 6 250,00 zł.

Zadanie współ­finan­sowano ze środ­ków otrzymanych z budżetu pań­stwa w ramach realizacji wielolet­niego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 organów prowadzących publiczne szkoły pod­stawowe w zapew­nienie bez­piecz­nych warun­ków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spo­żywania posiłków.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD