Edukacja, opieka nad dzieckiem

XXV memoriał im.Mariana Świtalskiego

Jak każ­dego roku, wiosenna rywalizacja szkół pod­stawowych w lek­koatletyce zaczyna się zmaganiami w biegach przełajowych.

Uczniowie Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w każ­dych takich zawodach, postrzegani są jako faworyci. Na dwadzie­ścia pięć memoriałów, które czczą pamięć zasłużonego dla regionu, nauczyciela wychowania fizycz­nego ino­wrocław­skiej „jedenastki”, lwia część padła łupem drużyny szkoły pod­stawowej z grodu Św. Jakuba.

We wtorek 26 kwiet­nia br. trzydziestoosobowa drużyna, której zawod­nikami byli chłopcy i dziew­częta z klas czwar­tych, piątych i szóstych wzięła udział w XXV memoriale im. Mariana Śwital­skiego. Każda grupa wiekowa biegła w swojej kategorii. Po fan­tastycz­nej walce, jaka stoczyła się na dystan­sie 800 metrów ze Szkołą Pod­stawową nr 6 z Ino­wrocławia, kolejne trofea przyjechały do Pako­ści. Dziew­częta zajęły pierw­sze miej­sce, a chłopcy drugie, ulegając ekipie SP 6 róż­nicą zaled­wie 6 punk­tów. Pierw­szych 36 uczest­ników otrzymało pamiąt­kowe medale, z czego 10 trafiło do uczniów Naszej szkoły. Ponadto wszyscy zawod­nicy i opiekunowie dostali okolicz­no­ściowe koszulki, które wręczał Prezydent Miasta Ino­wrocławia pan Ryszard Brejza.
Dyrek­cja i nauczyciele pragną podziękować uczniom oraz ich opiekunom za moż­liwość świętowania kolej­nego wspól­nego suk­cesu spor­towego.

Oto generalna klasyfikacja jubile­uszowego XXV Memoriału im. Mariana Śwital­skiego w Drużynowych Biegach Prze­łajowych Powiatu Ino­wrocław­skiego w 2016 roku:
Dziew­częta:
1. SP w Pako­ści — 283 pkt.
2. SP nr 6 w Ino­wrocławiu — 250 pkt.
3. SP nr 16 w Ino­wrocławiu — 239 pkt.
4. SP w Janikowie — 198 pkt.
5. SP nr 11 w Ino­wrocławiu — 183 pkt.
6. SP w Racicach — 153 pkt.

Chłopcy:
1. SP nr 6 w Ino­wrocławiu — 230 pkt.
2. SP w Pako­ści — 224 pkt.
3. SP w Janikowie — 196 pkt.
4. SP nr 16 w Ino­wrocławiu — 170 pkt.
5. SP nr 11 w Ino­wrocławiu — 155 pkt.

Skład złotej i srebr­nej drużyny SP Pakość:
- Klasy IV: Mar­tyna Wietrzykow­ska, Kinga Krajew­ska, Patrycja Filipiak, Mar­tyna Nadol­ska, Inga Kwieciń­ska, Hubert Wój­cik, Maciej Przy­byl­ski, Kac­per Stachowiak, Hubert Jaskuła, Tomasz Molenda.
- Klasy V: Dag­mara Kelm, Kinga Nawrocka, Oliwia Gromek, Natalia Pracka, Daria Radzikow­ska, Anna Jarzyna, Alek­san­der Nadol­ski, Miłosz Waligór­ski, Adam Ciesiel­ski, Paweł Bem­benek, Patryk Józefowicz.
- Klasy IV: Zuzanna Kubiszew­ska, Mar­tyna Chabecka, Oliwia Wal­czak, Klaudia Maj, Sara Kosnow­ska, Maciej Nie­wiadom­ski, Hubert Nawrocki, Michał Bem­benek, Oskar Skunicki, Oskar Popław­ski.

Opiekunowie: Leszek Adryan, Mariusz Lewan­dow­ski i Szymon Lewandowski.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD