Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Zakupiliśmy kom­putery do zdal­nej nauki

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, w dniu 17 kwiet­nia 2020 r., pod­pisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 20142020, Osi Priorytetowej nr IPowszechny dostęp do szyb­kiego Inter­netu”, działania 1.1: Wyeliminowanie terytorial­nych róż­nic w moż­liwo­ści dostępu do szerokopasmowego Inter­netu o wysokich prze­pustowo­ściachdotyczącą realizacji projektu gran­towego pn. zdalna Szkoławspar­cie Ogól­nopol­skiej Sieci Edukacyj­nej w sys­temie kształ­cenia zdalnego.

Umowa ta jest gwaran­cją otrzymania 60 000,00 zł na sfinan­sowanie zakupionych lap­topów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umoż­liwiającego im realizację zdal­nych lek­cji. Łącz­nie zakupiono 48 szt. lap­topów. Urządzenia te zostały prze­kazane w dniu 20 kwiet­nia 2020 r. do szkół pod­stawowych w Pako­ści oraz w Kościelcu, wg zapotrzebowania złożonego przez dyrek­torów szkół. Sprzęt zostanie wypożyczony przez szkoły uczniom na okres zdal­nej nauki.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkol­nic­twa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Pol­skiej stanu epidemii, spo­wodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygo­dni, rów­nież w Gminie Pakość, wymusiło nowe stan­dardy prowadzenia zajęć edukacyj­nych. Uczniowie zamiast w szkol­nych ławach kon­tynuują naukę przed monitorami komputerów.

Aga

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD