Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Zdolni na start” — stypen­dia czekają

Rusza czwarta edycję projektu stypen­dial­nego dla uzdol­nionych uczniów gim­nazjów i szkół ponad­gim­nazjal­nych. W roku szkol­nym 2013/​2014 wspar­cie otrzyma 330 młodych miesz­kań­ców regionu. Nabór wniosków zaplanowany został na okres 220 września.

- Program stypen­dialny „Zdolni na start” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Dodat­kowe środki finan­sowe będą mogli wykorzystać między innymi na roz­wój naukowych zain­teresowań. Uczniowie i ich rodzice mają całe wakacje aby dobrze przy­gotować się do aplikowania o stypen­dium — mówi mar­szałek Piotr Całbecki.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyj­nego Kapitał Ludzki zakłada dwa nabory wniosków: w roku szkol­nym 2013/​2014 i 2014/​2015. W pierw­szym z planowanych okresów prze­widziane jest przy­znanie 330 stypen­diów, a w kolej­nym 340. Stypen­dium w kwocie 400 zł miesięcz­nie, wypłacane będzie w okresie od września 2013 do sierp­nia 2014 (przez 12 miesięcy). Wynagrodzenie opiekuna dydak­tycz­nego stypen­dysty wyniesie do 100 zł brutto. Wypłacane będzie na pod­stawie umowy regulującej spo­sób współ­pracy z uczniem i realizacji indywidual­nego planu roz­woju edukacyj­nego tworzonego dla każ­dego stypendysty.

Zasady i warunki przy­znawania stypendium:

  1. stypen­dysta musi być uczniem szkoły gim­nazjal­nej lub ponad­gim­nazjal­nej znaj­dującej się w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim,
  2. do dnia spo­rządzenia wniosku speł­nił jeden z warun­ków takich jak: uzyskanie wciągu ostat­nich dwóch lat szkol­nych tytułu finalisty lub laureata w kon­kur­sie dla uczniów szkól pod­stawowych lub gim­nazjów; realizował indywidualny tok lub program nauki w minionym roku szkol­nym; realizował w minionym roku szkol­nym samodzielną lub zespołową pracę naukową lub prowadził badania naukowe pod opieką pracow­nika naukowego.

W nowej edycji projektu wprowadzono zmiany w kryteriach naboru oraz zasadach oceny wniosków o przy­znanie stypen­dium. Została także zwięk­szona liczba stypen­dystów oraz kwoty przy­znanych stypen­diów i wynagrodzeń nauczycieli – opiekunów.

Regulamin projektu „Zdolni na start” tutaj http://​www​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl/​p​l​i​k​i​/​w​i​a​d​o​m​o​s​c​i​/​20130701​_​z​d​o​l​n​i​/​r​e​g​u​l​a​m​i​n​.​p​d​f

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD