Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Żłobek w Pako­ści już otwarty

Zapraszamy rodziców nie mających pracy jak i pracujących do udziału w projek­cie współ­finan­sowanym z Unii Europejskiej.

Projekt „Utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 — Nie­publiczny Żłobek Gucio filia w Ino­wrocławiu i Pako­ści” realizowany jest przez Nie­publiczne Placówki Oświatowe Sp. z o.o. w Ino­wrocławiu przy ul. Mogileń­skiej 21A (dawny Jubilat). Projekt realizowany jest w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020, Pod­działanie 8.4.2 Roz­wój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt ma na celu pomoc w powrocie na rynek pracy 24 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3, zamiesz­kujących lub pracujących lub uczących się w Gminie Pakość, poprzez sfinan­sowanie kosz­tów opieki nad dziec­kiem w żłobku. Opłata miesięczna w okresie realizacji Projektu wynosi 140,00 zł. Rodzice bez pracy będą objęci wspar­ciem doradz­twa zawodowego, psychologiem, pośred­nikiem pracy oraz podejmą udział w szkoleniach i kur­sach zgod­nie z zaplanowanym Indywidual­nym Planem Działania. Za udział w szkoleniach zagwaran­towane jest stypen­dium szkoleniowe. Część z nich podej­mie zatrud­nienie w wyniku naszej pomocy.

W przy­padku szczegółowych pytań prosimy o kon­takt z Koor­dynatorem Projektu Panem Sebastianem Kujawą pod nr tel. 52 352 54 49 lub e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.. Biuro projektu zlokalizowane jest w budynku Nie­publicz­nej Bursy w Ino­wrocławiu przy ul. Narutowicza 34, pokój 102.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD