Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Droga relacji Kościelec-​Węgierce

W ramach Fun­duszu Dróg Samorządowych wyremon­towany został odcinek drogi gmin­nej nr 150426C relacji Kościelec-​Węgierce.

Na odcinku 1860,89 m wykonana została nawierzch­nia bitumiczna o szeroko­ści 5 m z obustron­nymi poboczami utwar­dzonymi kruszywem łamanym na szeroko­ści 0,75 m oraz zjazdy w granicach pasa drogowego.

Wykonawcą inwestycji było Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych INODROG z siedzibą w Ino­wrocławiu.

Prze­budowa drogi wyniosła 1 227 540,00 zł, z czego 666 412,00 zł tj. 55 % to dofinan­sowanie ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Celowego w ramach Fun­duszu Dróg Samorządowych Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Pozostałą część pokryto z miej­skiego budżetu.

flaga i godo na www

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD