Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Droga w Kościelcu odebrana

1 227 540,00 zł — tyle kosz­tował remont drogi gmin­nej relacji Kościelec-​Węgierce, z czego 644 412,00 zł to dofinan­sowanie ze Środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Celowego w ramach Fun­duszu Dróg Samorządowych Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego, a 563 128,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu Gminy.

Prze­budowie pod­dany został odcinek o długo­ści o 1860,89 m. W ramach inwestycji wykonano jezd­nię o nawierzchni bitumicz­nej o szeroko­ści 5m ze zjaz­dami i poboczem utwar­dzonym kruszywem łamanym.

W dniu dzisiej­szym nastąpił odbiór tech­niczny, w którym uczest­niczyli: bur­mistrz Zyg­munt Groń, sekretarz gminy Joanna Zemełka, inspek­tor ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusław Kawka, inspek­tor nad­zoru budow­lanego Andrzej Nowakow­ski oraz kierow­nik budowy Przed­siębior­stwa Robót Drogo­wych INODROG Mar­cin Mozgowiec.

Wykonawcą jest Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych INODROG z siedzibą w Inowrocławiu.

flaga i godo na www

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD