Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Plac budowy przekazany

W dniu wczoraj­szym prze­kazaliśmy plac budowy wyłonionemu w drodze prze­targu wykonawcy Przed­siębior­stwu Robót Drogo­wych INODROG spółka z o.o.

W spo­tkaniu udział wzięli: bur­mistrz Zyg­munt Groń, inspek­tor ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusław Kawka, inspek­tor nad­zoru budow­lanego Andrzej Nowakow­ski oraz kierow­nik budowy Przed­siębior­stwa Robót Drogo­wych INODROG Mar­cin Mozgowiec.

Zadanie pod nazwą „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150426C Kościelec– Węgierce” polegać będzie na prze­budowie drogi gmin­nej nr 150426C Kościelec-​Węgierce, obej­mującej odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2553C do obiektu mostowego na kanale Notec­kim w miej­scowo­ści Kościelec (bez obiektu). Długość tego odcinka drogi wynosi 1860,89 m.

Obec­nie droga gminna posiada nawierzch­nię brukową oraz żuż­lową o zmien­nych i nie­regular­nych parametrach geo­metrycz­nych i mechanicz­nych. Zgod­nie z projek­tem prze­budowa przed­miotowej drogi zakłada wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicz­nej szeroko­ści 5 m z obustron­nymi poboczami utwar­dzonymi kruszywem łamanym na szeroko­ści 0,75 m oraz budowę zjaz­dów w granicach pasa drogo­wego. Zadanie nie prze­widuje budowy chod­ników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i/​lub peronów autobusowych.

Droga gminna relacji Kościelec — Węgierce jest bez­pośred­nio skomunikowana z drogą wyż­szej kategorii — drogą powiatową 2553C Cieślin — Kościelec — Janikowo — do drogi wojewódz­kiej nr 255. Projekt zakłada rów­nież prze­budowę skrzyżowania — włączenia drogi gmin­nej do drogi powiatowej.

Prze­budowa tego odcinka drogi wyniesie 1 227 540,00 zł, z czego 666 412,00 zł tj. 55 % stanowić będzie dofinan­sowanie ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Celowego w ramach Fun­duszu Dróg Samorządowych Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Pozostałą część pokryją środki z miej­skiego budżetu.

flaga i godo na www

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD