Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­poczęły się prace na drodze w Kościelcu

W dniu dzisiej­szym roz­poczęły się prace przy prze­budowie drogi gmin­nej relacji Kościelec-​Węgierce, których wykonawcą jest firma Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych INODROG z siedzibą w Inowrocławiu.

Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150426C relacji Kościelec-​Węgierce obej­muje odcinek o długo­ści 1860,89 m. W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wykonana nawierzch­nia bitumiczna o szeroko­ści 5 m z obustron­nymi poboczami utwar­dzonymi kruszywem łamanym na szeroko­ści 0,75 m oraz zjazdy w granicach pasa drogowego.

Prze­budowa drogi wyniesie 1 227 540,00 zł, z czego 666 412,00 zł tj. 55 % stanowić będzie dofinan­sowanie ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Celowego w ramach Fun­duszu Dróg Samorządowych Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Pozostałą część pokryją środki z miej­skiego budżetu.

flaga i godo na www

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD