Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Infor­macje dla inwestorów

Działal­ność na preferen­cyj­nych warun­kach w Pomor­skiej Specjal­nej Strefie Ekonomicznej

Pomor­ska Specjalna Strefa Ekonomiczna umoż­liwia prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej na preferen­cyj­nych warun­kach. Przed­siębiorcy mogą korzystać z pomocy publicz­nej w for­mie zwol­nienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla ist­niejących przed­siębiorstw jak i nowych projektów.

JAK TO DZIAŁA?

Przed­siębiorca, który uzyska decyzję o wspar­ciu w Pomor­skiej Specjal­nej Strefie Ekonomicz­nej otrzyma pomoc publiczną w postaci zwol­nienia z podatku dochodowego. Mak­symalna wysokość liczona jest jako procent wydat­ków kwalifikowanych inwestycji zależy od wiel­ko­ści przedsiębiorstwa.

psse1

KRYTERIA ILO­ŚCIOWE

Kryteria ilo­ściowe to minimalne koszty inwestycji uzależ­nione od stopy bez­robocia w danym powiecie.

psse2

Do kosz­tów kwalifikujących się do objęcia wspar­ciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

  1. kosz­tem związanym z nabyciem grun­tów lub prawa ich użyt­kowania wieczystego,
  2. ceną nabycia albo kosz­tem wytworzenia we własnym zakresie środ­ków trwałych, pod warun­kiem zaliczenia ich, zgod­nie z odręb­nymi prze­pisami, do skład­ników majątku podat­nika i zaliczenia ich do ewiden­cji środ­ków trwałych oraz war­to­ści nie­material­nych i prawnych,
  3. kosz­tem roz­budowy lub moder­nizacji ist­niejących środ­ków trwałych,
  4. ceną nabycia war­to­ści nie­material­nych i praw­nych związanych z trans­ferem tech­nologii przez nabycie praw paten­towych, licen­cji, know-​how i nieopaten­towanej wiedzy technicznej,
  5. kosz­tem związanym z naj­mem lub dzier­żawą grun­tów, budyn­ków i budowli – pod warun­kiem,
    że okres najmu lub dzier­żawy trwa co naj­mniej 5 lat, a w przy­padku mikroprzed­siębior­ców, małych przed­siębior­ców i śred­nich przed­siębior­ców – co naj­mniej 3 lata, licząc od prze­widywanego ter­minu zakoń­czenia nowej inwestycji,
  6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte naj­mem lub dzier­żawą,
    w przy­padku, gdy najem lub dzier­żawa ma postać leasingu finan­sowego oraz obej­muje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

KRYTERIA JAKO­ŚCIOWE

Kryteria jako­ściowe to warunki zgod­no­ści ze śred­niookresową strategią roz­woju kraju.

psse3

PROCEDURA

Proces wydawania decyzji o wspar­ciu uległ znacz­nemu skróceniu. Przed­siębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wspar­ciu w ciągu miesiąca.

psse4

WYKLUCZONE DZIAŁAL­NO­ŚCI

Decyzja o wspar­ciu nie może zostać wydana na następujące działalności:

psse5

ZAPRASZAMY DO KON­TAKTU:
Biuro Toruń
tel. 56 653 00 47
e-​mail Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD