Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Pozostałe infor­macje

Infor­macje o dostępności

Ser­wis urzędu został stworzony zgod­nie ze stan­dar­dami W3C oraz WCAG2.0 w opar­ciu o mechanizmy ułatwiające osobom nie­peł­nospraw­nym dostęp do publikowanych treści.

Zgod­ność ze standardami:

Ser­wis jest zgodny ze stan­dar­dami W3C:

  • XHTML 1.0 Transitional
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kom­patybil­ność:

Ser­wis jest w pełni roz­poznawalny przez programy czytające dla osób nie­widomych Window-​Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa ser­wisu moż­liwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Ser­wis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające prze­glądanie tre­ści przez osoby nie­do­widzące. Zmiana kon­trastu oraz przy­stosowanie do zmiany wiel­ko­ści czcionki w prze­glądarce.
Całość ser­wisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Ser­wis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w kon­flikt z tech­nologiami asystującymi (np. programy czytające), sys­temem lub aplikacjami użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD