Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Pozostałe infor­macje

Infor­macje o dostępności

Ser­wis urzędu został stworzony zgod­nie ze stan­dar­dami W3C oraz WCAG2.0 w opar­ciu o mechanizmy ułatwiające osobom nie­peł­nospraw­nym dostęp do publikowanych treści.

Zgod­ność ze standardami:

Ser­wis jest zgodny ze stan­dar­dami W3C:

 • XHTML 1.0 Transitional
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kom­patybil­ność:

Ser­wis jest w pełni roz­poznawalny przez programy czytające dla osób nie­widomych Window-​Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa ser­wisu moż­liwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Ser­wis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające prze­glądanie tre­ści przez osoby nie­do­widzące. Zmiana kon­trastu oraz przy­stosowanie do zmiany wiel­ko­ści czcionki w prze­glądarce.
Całość ser­wisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Ser­wis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w kon­flikt z tech­nologiami asystującymi (np. programy czytające), sys­temem lub aplikacjami użytkowników.

Dostęp­ność architektoniczna:

Dostosowanie wejść do budynków

 • wej­ście od ulicy Bar­ciń­skiej znaj­duje się na poziomie gruntu umoż­liwiając dostęp dla osób z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową gdzie można skorzystać ze schodołazu gąsięnicowego, przy pomocy którego mogą dostać się do głów­nego holu osoby poruszające się na wózku inwalidz­kim o łącz­nej wadze do 120 kg

Dostosowanie korytarzy

 • dla osób z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową dostępny jest tylko korytarz w holu głów­nym oraz wej­ście na poziomie grutu od ul. Bar­ciń­skiej. Toa­leta dla osób nie­peł­nospraw­nych znaj­duje się na par­terze, na poziomie holu głównego

Dostosowanie schodów

 • schody w budynku nie są dostosowane

Dostosowanie wind

 • w budynku nie ma windy

Dostosowanie pochylni

 • w bydynku nie ma pochylni

Dostęp­ność pochylni

 • w budynku nie ma pochylni

Dostęp­ność pętli indukcyjnych

 • w budynku brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie par­kin­gów

 • par­king Urzędu od ul. Bar­ciń­skiej posiada wyznaczone miej­sce par­kin­gowe do osób z niepełnosprawnością
 • ist­nieje moż­liwość wykorzystania samo­chodu 9 osobowego przy­stosowanego do prze­wozu osób nie­peł­nospraw­nych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim

Prawo wstępu z psem asystującym

 • do budynku i wszyst­kich jego pomiesz­czeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostęp­ność tłumacza migowego

 • Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co naj­mniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kon­tak­tując się z Koor­dynatorem ds. dostęp­no­ści na adres e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. lub telefonicz­nie 525665024

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD