Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Historia Pako­ści

Pierw­sze wzmianki o Pako­ści ukazały się w dokumen­tach w roku 1243 i związane były z budową kościoła pw. św. Jakuba. W XIV w. Woj­ciech z Kościelca, ówczesny wła­ściciel Pako­ści, wybudował tu kamienno-​ceglany zamek — warow­nię, który przez trzy wieki póź­niej stał się siedzibą kon­wentu refor­matów. Prawa miej­skie, oparte na prawie mag­debur­skim, Pakość otrzymała 9 lutego 1359 roku. Przez wieki, będąc na granicy ścierania się wpływów pruskich i rosyj­skich, Pakość była miej­scem, gdzie szczegól­nie mocno broniono pol­sko­ści. Tu znaj­duje się m. in. pamiąt­kowy głaz przy kaplicy Wniebo­wstąpienia, upamięt­niający bitwę „w obronie wiary i pol­sko­ści” pomiędzy kon­federatami bar­skimi a woj­skami rosyj­skimi w 1769 r., czy pomnik i zbiorowa mogiła powstań­ców wielkopolskich.

Kościół w Kościelcu
Kościół w Kościelcu pw. św. Małgorzaty

W XVII w., w związku z przy­byciem do miasta Husytów, ksiądz Woj­ciech Kęsicki, dla wzmoc­nienia wiary postanowił wybudować Kal­warię, poświęconą kul­towi Męki Pań­skiej. Budowę roz­poczęto w roku 1618, finan­sowali ją głów­nie ówcześni wła­ściciele miasta — Michał, Zyg­munt i Paweł Działyń­scy. Jest to kom­pleks składający się z 25 kaplic, z których tylko dwie, wybudowane przed rokiem 1647, zachowały się do czasów obec­nych. Pozostałe pochodzą z prze­łomu XVII i XVIII w. Drogi Kal­warii zostały wytyczone według wskazówek Christiana Andrichomiusa — zakon­nika z Delf. Brano tu pod uwagę podobień­stwo położenia Pako­ści do wzgórz jerozolim­skich. Opiekę nad Kal­warią sprawują oo. fran­cisz­kanie. W kościele pw. św. Bonawen­tury, urządzonym w 1637 r. w skrzydle zamku Działyń­skich, prze­chowywane są, prócz cen­nych pamiątek i wotów, relikwie z Krzyża Świętego. Samo miasto, ze swym prostokąt­nym rynecz­kiem, zabyt­kową zabudową kamienic i ratusza z 1907 r., jest miej­scem zachęcającym do przyjazdu turystów. Więcej o Kal­warii Pakoskiej.

Kalwaria Pakoska z lotu ptaka

Kal­waria Pakoska z lotu ptaka

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD