Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przed­siębior­czość

Pożyczka Płyn­no­ściowa KPFP na pomoc przedsiębiorcom

Kujawsko-​Pomorski Fun­dusz Pożycz­kowy roz­począł udzielanie specjal­nej Pożyczki Płyn­no­ściowej dla firm, których płyn­ność finan­sowa jest zagrożona w związku z pan­demią COVID-​19. O Pożyczkę Płyn­no­ściową z Kujawsko-​Pomorskiego Fun­duszu Pożycz­kowego mogą ubiegać się mikro, małe i śred­nie przed­siębior­stwa posiadające siedzibę w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim.

Czytaj więcej: Pożyczka Płyn­no­ściowa KPFP na pomoc przed­siębior­com

Infor­macja dla przedsiebiorców

Z uwagi na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funk­cjonowania małych i śred­nich przed­siębiorstw, infor­mujemy że w przy­padku przed­siębior­ców, którzy prowadzą działal­ność gospodar­czą na nie­ruchomo­ściach stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, mogą liczyć na prze­łożenie ter­minu płat­no­ści opłat za czynsz, dzier­żawę terenu lub roz­łożenie jej na raty.

Czytaj więcej: Infor­macja dla przed­siebior­ców

Spo­tkanie infor­macyjne pt. Wspar­cie dla firmy

Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich, Urząd Miasta Ino­wrocławia oraz Zarząd Pomor­skiej Specjal­nej Strefy Ekonomicz­nej sp. z o. o., zapraszają na spo­tkanie pt. „WSPAR­CIE DLA FIRMY

Czytaj więcej: Spo­tkanie infor­macyjne pt. Wspar­cie dla firmy

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD