Praca i przed­siębior­czość

Infor­macja dla przedsiebiorców

Z uwagi na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funk­cjonowania małych i śred­nich przed­siębiorstw, infor­mujemy że w przy­padku przed­siębior­ców, którzy prowadzą działal­ność gospodar­czą na nie­ruchomo­ściach stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, mogą liczyć na prze­łożenie ter­minu płat­no­ści opłat za czynsz, dzier­żawę terenu lub roz­łożenie jej na raty.

Czytaj więcej: Infor­macja dla przed­siebior­ców

Spo­tkanie infor­macyjne pt. Wspar­cie dla firmy

Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich, Urząd Miasta Ino­wrocławia oraz Zarząd Pomor­skiej Specjal­nej Strefy Ekonomicz­nej sp. z o. o., zapraszają na spo­tkanie pt. „WSPAR­CIE DLA FIRMY

Czytaj więcej: Spo­tkanie infor­macyjne pt. Wspar­cie dla firmy

Wspar­cie dla przedsiębiorców

Pomor­ska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. udziela przed­siębior­com wspar­cia inwestycyj­nego w postaci zwol­nienia z podatku dochodowego.

Czytaj więcej: Wspar­cie dla przed­siębior­ców

Szkolenie „Stawiam na przedsiębiorczość„

Lokalny Punkt Infor­macyjny w Ino­wrocławiu ser­decz­nie zaprasza na szkolenie „Stawiam na przed­siębior­czość” , na którym wskażemy w jaki spo­sób wyszukiwać infor­macje, gdzie można składać wnioski, wyjaśnimy jaka dokumen­tacja jest nie­zbędna do uzyskania wspar­cia. Na szkoleniu można zdobyć prak­tyczną wiedzę nt. jak uzyskać dofinan­sowanie na roz­poczęcie działal­no­ści gospodar­czej na terenie powiatu inowrocławskiego.

Czytaj więcej: Szkolenie „Stawiam na przed­siębior­czość„

Komunikat ZUS ws. prze­chowywania akt pracowniczych

Zakład Ubez­pieczeń Spo­łecz­nych infor­muje, że od 1 stycz­nia 2019 r. weszły w życie prze­pisy ustawy związanej ze skróceniem okresu prze­chowywania akt pracow­niczych i ich elektronizacją.

Czytaj więcej: Komunikat ZUS ws. prze­chowywania akt pracow­niczych

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD