Praca i przed­siębior­czość

Komunikat Minister­stwa Cyfryzacji

Przed­siębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bez­płatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w ser­wisach administracji publicz­nej. Warto założyć go jak naj­szyb­ciej – przede wszyst­kim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycz­nia naj­mniejsi przed­siębiorcy – płat­nicy VAT, zatrud­niający do 10 osób, o obrotach nie­prze­kraczających 2 mln euro rocz­nie (także prowadzący jed­noosobowe działal­no­ści gospodar­cze) — naj­póź­niej do 26 lutego 2018 r. po raz pierw­szy muszą wysłać do sys­temu Minister­stwa Finan­sów Jed­nolity Plik Kon­tro­lny (JPK_​VAT). JPK_​VAT prze­syła się wyłącz­nie elektronicznie.

Czytaj więcej: Komunikat Minister­stwa Cyfryzacji

LGD Czar­noziem na soli zaprasza na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza osoby zain­teresowane pozyskaniem dofinan­sowania do założenia własnej działal­no­ści gospodar­czej w dniu 24 stycz­nia 2018 r. na godz. 14.00 do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Czytaj więcej: LGD Czar­noziem na soli zaprasza na spo­tkanie

JPK_​VAT od stycz­nia 2018 r.

Z począt­kiem 2018 roku wchodzi w życie obowiązek stosowania przez wszyst­kich mikroprzed­siębior­ców Jed­nolitego Pliku Kon­tro­l­nego JPK_​VAT, na pod­stawie którego będą oni musieli prze­syłać do organów skar­bowych dane z rejestru VAT elektronicznie.

JPK ekran HD 1

Dotacje na założenie działal­no­ści gospodarczej

Fabryka firm” to projekt part­ner­ski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-​Misja, który ma na celu pod­jęcie samozatrud­nienia przez osoby bez­robotne lub bierne zawodowo. Uczest­nicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Czytaj więcej: Dotacje na założenie działal­no­ści gospodar­czej

Projekt „Pracujemy u siebie„

Chcesz osiągnąć suk­ces i masz pomysł na świetny biz­nes, ale brakuje Ci środ­ków na jego roz­poczęcie? Firma ARTP Capital S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projek­cie „Pracujemy u siebie!”, w którym można uzyskać nawet 35 tys. zł dotacji!

Czytaj więcej: Projekt „Pracujemy u siebie„

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD