Praca i przed­siębior­czość

Komunikat ZUS ws. prze­chowywania akt pracowniczych

Zakład Ubez­pieczeń Spo­łecz­nych infor­muje, że od 1 stycz­nia 2019 r. weszły w życie prze­pisy ustawy związanej ze skróceniem okresu prze­chowywania akt pracow­niczych i ich elektronizacją.

Czytaj więcej: Komunikat ZUS ws. prze­chowywania akt pracow­niczych

Biz​nes​.gov​.pl — ser­wis dla przedsiębiorców

Biz​nes​.gov​.pl to ser­wis prze­znaczony dla osób zamierzających roz­począć i prowadzących działal­ność gospodar­czą. Celem por­talu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działal­no­ści oraz uprosz­czenie for­mal­no­ści nie­zbęd­nych do założenia i prowadzenia firmy.

Czytaj więcej: Biz​nes​.gov​.pl — ser­wis dla przed­siębior­ców

Komunikat Minister­stwa Cyfryzacji

Przed­siębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bez­płatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w ser­wisach administracji publicz­nej. Warto założyć go jak naj­szyb­ciej – przede wszyst­kim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycz­nia naj­mniejsi przed­siębiorcy – płat­nicy VAT, zatrud­niający do 10 osób, o obrotach nie­prze­kraczających 2 mln euro rocz­nie (także prowadzący jed­noosobowe działal­no­ści gospodar­cze) — naj­póź­niej do 26 lutego 2018 r. po raz pierw­szy muszą wysłać do sys­temu Minister­stwa Finan­sów Jed­nolity Plik Kon­tro­lny (JPK_​VAT). JPK_​VAT prze­syła się wyłącz­nie elektronicznie.

Czytaj więcej: Komunikat Minister­stwa Cyfryzacji

LGD Czar­noziem na soli zaprasza na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza osoby zain­teresowane pozyskaniem dofinan­sowania do założenia własnej działal­no­ści gospodar­czej w dniu 24 stycz­nia 2018 r. na godz. 14.00 do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Czytaj więcej: LGD Czar­noziem na soli zaprasza na spo­tkanie

JPK_​VAT od stycz­nia 2018 r.

Z począt­kiem 2018 roku wchodzi w życie obowiązek stosowania przez wszyst­kich mikroprzed­siębior­ców Jed­nolitego Pliku Kon­tro­l­nego JPK_​VAT, na pod­stawie którego będą oni musieli prze­syłać do organów skar­bowych dane z rejestru VAT elektronicznie.

JPK ekran HD 1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD