Praca i przed­siębior­czość

Projekt „Pracujemy u siebie„

Chcesz osiągnąć suk­ces i masz pomysł na świetny biz­nes, ale brakuje Ci środ­ków na jego roz­poczęcie? Firma ARTP Capital S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projek­cie „Pracujemy u siebie!”, w którym można uzyskać nawet 35 tys. zł dotacji!

Czytaj więcej: Projekt „Pracujemy u siebie„

LGD zaprasza na spo­tkania informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem Na Soli zaprasza na spo­tkania informacyjno-​konsultacyjne z zasada przy­znawania pomocy w ramach zakresu tematycz­nego: Podej­mowanie działal­no­ści gospodarczej.

Czytaj więcej: LGD zaprasza na spo­tkania infor­macyjne

LGD Czar­noziem na Soli zaprasza na spotkania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza na spo­tkania infor­macyjne w gminach powiatu ino­wrocław­skiego dotyczące moż­liwo­ści pozyskania środ­ków w ramach LSR na roz­poczynanie i roz­wój działal­no­ści gospodar­czej. Spo­tkania będą bez­płatne. Zapraszamy wszyst­kich zainteresowanych.

Czytaj więcej: LGD Czar­noziem na Soli zaprasza na spo­tkania

Oferta dla inwestorów

Gmina Pakość oferuje wiele terenów pod inwestycje jed­nocześnie sprzyja inwestorom poprzez uchwalone w 2015 r. uchwały w sprawie zwol­nień z podatku od nie­ruchomo­ści w ramach pomocy de minimis dla przed­siębior­ców tworzących nowe miej­sca pracy:

OFERTA INWESTYCYJNA W MIEJ­SCOWO­ŚCI GIEB­NIA GM. PAKOŚĆ

Gmina Pakość oferuje do natych­miastowego zagospodarowania teren prze­znaczony na inwestycje o powierzchni ponad 40 ha składający się z 2 odręb­nych działek. Sąsiaduje on z głów­nym cen­trum logistycz­nym sieci pol­skich super­mar­ketów POLOmar­ket oraz zakładem produk­cyj­nym izolacyj­nych materiałów budow­lanych PROMAX.

Teren jest zlokalizowany w pobliżu dróg wojewódz­kich i bez­pośred­nio przy­lagających dróg powiatowych oraz drogi gmin­nej. Ist­nieje dogodny dostęp do mediów (woda, ener­gia elek­tryczna). Na oferowanym terenie nie występują żadne prze­szkody pod­ziemne oraz powierzch­niowe. Teren z prze­znaczeniem pod działal­ność przemysłowo-​produkcyjną lub usługowo-​handlową.

pdfLISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU /​SITE CHECK LIST120.19 KB

giebnia 2015foto: tereny inwestycyjne w miej­scowo­ści Gieb­nia gm. Pakość


OFERTA INWESTYCYJNA PRZY ULICY TOPOLOWEJ W PAKOŚCI

Działki na sprzedaż: prawo użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­ruchomo­ści grun­towych stanowiących własność Skarbu Pań­stwa położonych przy ulicy Topolowej w Pakości

Topolowa

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD