200 mln złotych dla kujawsko-​pomorskich firm

Te pieniądze pozwolą roz­winąć skrzydła i wzmoc­nić się na rynku kujawsko-​pomorskim fir­mom! Więcej niż 200 milionów złotych wynosi pula środ­ków w adresowanych do przed­siębior­ców, tegorocz­nych kon­kur­sach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Zapraszamy do skorzystania z szansy.
Chciał­bym, żeby ta infor­macja dotarła do wszyst­kich przed­siębior­ców w regionie i żeby wielu z nich dostrzegło w niej moż­liwo­ści dla siebie: samorząd wojewódz­twa ma do roz­dysponowania naprawdę spore fun­dusze na szeroko rozumiane inwestycje w roz­wój firm. Każdy przed­siębiorca, który ma dobry pomysł i real­nie ocenia moż­liwo­ści jego realizacji, może z nich skorzystać – deklaruje mar­szałek wojewódz­twa Piotr Całbecki.
Zapraszamy przed­siębior­ców do złożenia wniosków aplikacyj­nych na jeden z pięciu wymienionych poniżej kon­kur­sów, w których nabór dokumen­tacji już trwa, wkrótce się roz­pocz­nie, albo zostanie wkrótce ogłoszony.
Kon­kurs o środki na wspar­cie inwestycji przedsiębiorstw
- dla firm małych i śred­nich oraz mikroprzedsiębiorstw
- pula środ­ków 56,5 mln złotych
- nabór wniosków roz­począł się 10 sierpnia
- wszyst­kie szczegóły i dokumenty do pobrania tutaj.
Kon­kurs o środki na wspar­cie inwestycji przedsiębiorstw
- dla firm małych i śred­nich oraz mikroprzedsiębiorstw
- pula środ­ków 764 mln złotych

- zostanie ogłoszony jesz­cze w sierpniu.

Kon­kurs o środki na dostosowanie do wymogów związanych z ochroną środowiska
- dla małych i śred­nich firm

- pula środ­ków 85,4 mln złotych

- nabór wniosków roz­pocz­nie się 21 września

- wszyst­kie szczegóły i dokumenty do pobrania tutaj.

Kon­kurs o środki na roz­wój i promocję mar­kowych produktów

- dla wszyst­kich przed­siębiorstw zaan­gażowanych w ten seg­ment rynku
- pula środ­ków 7 mln złotych
- nabór trwa (do wyczer­pania limitu środków)
- wszyst­kie szczegóły i dokumenty do pobrania tutaj.
Kon­kurs o środki na wspar­cie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
- dla mikroprzedsiębiorstw

- pula środ­ków 2,5 miliona euro

- zostanie ogłoszony w grudniu.

Specjal­nie z myślą o przy­szłych beneficjen­tach wymienionych kon­kur­sów – a także tych, które ogłosimy w latach kolej­nych — na 8 września zaplanowaliśmy akcję Dni Otwarte RPO WK-​P. Tego dnia do dys­pozycji wszyst­kich zain­teresowanych będzie pół setki pracow­ników mar­szał­kow­skiego Depar­tamentu Wdrażania RPO. Kon­sul­tanci poprowadzą bloki szkoleniowe dotyczące przy­gotowania dokumen­tacji kon­kur­sowej oraz obsługi projek­tów, będą też udzielać indywidual­nych kon­sul­tacji. Każdy z uczest­ników akcji otrzyma „Nie­zbęd­nik RPO” na płycie CD.

Dzień Otwarty RPO WK-​P, Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego, ul. Marii Skłodow­skiej – Curie 73 w Toruniu, między 8 a 15.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD