Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Biz​nes​.gov​.pl — ser­wis dla przedsiębiorców

Biz​nes​.gov​.pl to ser­wis prze­znaczony dla osób zamierzających roz­począć i prowadzących działal­ność gospodar­czą. Celem por­talu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działal­no­ści oraz uprosz­czenie for­mal­no­ści nie­zbęd­nych do założenia i prowadzenia firmy.

W ser­wisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe for­mularze. Za pomocą ser­wisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji pań­stwowych drogą elek­troniczną, a także załatwiać swoje biz­nesowe sprawy przez inter­net. Ser­wis łączy w sobie wiele usług i funk­cji nie tylko dla przed­siębior­ców, ale także dla administracji pań­stwowej. Przed­siębiorcy znajdą tutaj szczegółowe infor­macje o obowiązujących prze­pisach prawa, wymaganych procedurach i for­mal­no­ściach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej w Pol­sce oraz w całej Unii Europej­skiej.
Ser­wis speł­nia też rolę wyszukiwarki danych kon­tak­towych wszyst­kich instytucji obsługujących przed­siębior­ców. Daje prak­tyczne instruk­cje, jak sobie radzić w biz­nesie, i umoż­liwia realizację spraw administracyj­nych drogą elek­troniczną (poprzez moduł Usługi Online).
Jed­nym z naj­waż­niej­szych funk­cjonal­no­ści ser­wisu jest Cen­trum Pomocy Przed­siębiorcy biz​nes​.gov​.pl. Jest to punkt infor­macyjny w zakresie prowadzenia działal­no­ści gospodar­czej, prze­znaczonym dla przed­siębior­ców i administracji. Cen­trum obsługuje użyt­kow­ników Cen­tral­nej Ewiden­cji i Infor­macji o Działal­no­ści Gospodar­czej (CEIDG) oraz ser­wisu biz​nes​.gov​.pl. Kon­sul­tanci Cen­trum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne: telefon, livechat, automatycz­nie przez wir­tual­nego urzęd­nika lub for­mularz kon­tak­towy. Często wykorzystane narzędzia to wideorozmowa (video chat), współ­dzielenie ekranu (co-​browse) oraz wykonywanie połączeń telefonicz­nych z kon­sul­tan­tami za pośred­nic­twem prze­glądarki inter­netowej. Cen­trum Pomocy jest dostosowane rów­nież do obsługi osób nie­słyszących. Wszyst­kie infor­macje, jak i usługi elek­troniczne, dostępne są w języku pol­skim i angielskim.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD