Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Dotacje na założenie działal­no­ści gospodarczej

Fabryka firm” to projekt part­ner­ski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-​Misja, który ma na celu pod­jęcie samozatrud­nienia przez osoby bez­robotne lub bierne zawodowo. Uczest­nicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Rekrutacja: 11.09.2017r. — 06.10.2017r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projek­cie mogą wziąć udział osoby bez­robotne lub bierne zawodowo, które ukoń­czyły 30 lat, zamiesz­kują powiaty objęte projek­tem i należą do co naj­mniej jed­nej z następujących grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z nie­peł­nospraw­no­ściami,
- osoby długo­trwale bez­robotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?

Uczest­nicy mogą otrzymać:
- bez­zwrotną dotację na otwar­cie własnej działal­no­ści gospodar­czej w wysoko­ści do 24 400 zł,
- szkolenie „ABC Przed­siębior­czo­ści” – 20 godz.
- wspar­cie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy w wysoko­ści do 1200 zł miesięcz­nie.
- doradz­two biz­nesowe
- opieka mentora

Jakie powiaty obej­muje projekt?

Projekt obej­muje następujące powiaty: wąbrzeski, grudziądzki, toruń­ski, włocław­ski, alek­san­drow­ski, cheł­miń­ski, golubsko-​dobrzyński, ino­wrocław­ski, lip­now­ski, mogileń­ski, nakiel­ski, radziejow­ski, rypiń­ski, sępoleń­ski, tuchol­ski, żniń­ski, miasta Grudziądz i Włocławek.

Osoby zain­teresowane uczest­nic­twem zapraszamy do kon­taktu pod numerem tel. 883 135 297 oraz do śledzenia infor­macji na stronie inter­netowej www​.​e​-misja​.org​.pl

pdfPlakat2.56 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD