Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przedsiębiorczość

Infor­macja dla Przed­siębior­ców oraz osób planujących roz­poczęcie działal­no­ści gospodarczej

W związku z infor­macją otrzymaną z Minister­stwa Gospodarki, uprzej­mie przy­pominamy, że: wszel­kie czyn­no­ści związane z wpisem do Cen­tral­nej Ewiden­cji i Infor­macji o Działal­no­ści Gospodar­czej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Do wszyst­kich przy­pad­ków oferowania wpisu do rejestru przed­siębior­ców za opłatą należy pod­chodzić ze szczególną ostroż­no­ścią gdyż są to oferty komercyjne.

Na rynku funk­cjonują firmy komer­cyjne prze­syłające przed­siębior­com oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upo­waż­nia do wykonywania działal­no­ści gospodar­czej na terytorium Pol­ski. Ma on charak­ter czysto infor­macyjny czy reklamowy. Podanie przez przed­siębior­ców swoich danych takim fir­mom, a także wniesienie ewen­tual­nych opłat, jest cał­kowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygod­no­ści, a fakt figurowania pod­miotu w takim rejestrze w żaden spo­sób nie świad­czy o for­mal­nopraw­nym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewiden­cje stanowią próbę powielenia ogól­nodostęp­nych bez­płat­nych infor­macji o przed­siębior­cach, zawar­tych w publicz­nych rejestrach CEIDG czy też Regon.

Minister­stwo Gospodarki nie ponosi odpowiedzial­no­ści za zawar­tość jakich­kol­wiek spisów przed­siębior­ców prowadzonych przez firmy komer­cyjne. Zalecamy przed­siębior­com roz­wagę przed podej­mowaniem współ­pracy z fir­mami oferującymi odpłatne wpisy do komer­cyj­nych rejestrów.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD