Infor­macja dla przedsiebiorców

Z uwagi na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funk­cjonowania małych i śred­nich przed­siębiorstw, infor­mujemy że w przy­padku przed­siębior­ców, którzy prowadzą działal­ność gospodar­czą na nie­ruchomo­ściach stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, mogą liczyć na prze­łożenie ter­minu płat­no­ści opłat za czynsz, dzier­żawę terenu lub roz­łożenie jej na raty.

W zakresie podatku od nie­ruchomo­ści, przed­siębiorca może skorzystać z ulg w spłacie w for­mie umorzenia podatku, odroczenia ter­minu płat­no­ści bądź roz­łożenia na raty podatku, nie dłużej jed­nak niż do końca 2020 r. Bur­mistrz Pako­ści udzieli ulg w spłacie na pisemny wniosek przed­siębiorcy.
Wniosek można prze­słać elek­tronicz­nie – za pośred­nic­twem ePUAP, pocztą tradycyjną lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie, w wyznaczonych godzinach.
Wraz z wnioskiem przed­siębiorca winien przedłożyć:

  1. for­mularz infor­macji przed­stawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącz­nik nr 1 do roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 24 paź­dzier­nika 2014r. zmieniającego roz­porządzenie w sprawie zakresu infor­macji przed­stawianych przez pod­miot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543)),
  2. zaświad­czenia albo oświad­czenie o otrzymanej pomocy de minimis w latach 20182020 bądź oświad­czenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
  3. dokumenty potwier­dzające stan finan­sowy prowadzonej działal­no­ści gospodar­czej (rok poprzedzający oraz bieżące trzy miesiące).

Każdy złożony wniosek będzie roz­patrywany indywidual­nie.
Ponadto przy­pominamy, że przed­siębiorca, który nie zatrud­nia pracow­ników może pod­jąć decyzję o zawieszeniu działal­no­ści gospodar­czej. Wów­czas składa wniosek za pośred­nic­twem CEIDG, posiadając profil zaufany lub pod­pis elek­troniczny. Wniosek można prze­słać pocztą tradycyjną lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie.

Infor­macje: pdf„Zawieszenie działal­no­ści gospodar­czej krok po kroku”87.37 KB