Praca i przedsiębiorczość

Jest szansa na uzyskanie pożyczki na własną działaność

Kujawsko-​Pomorski Fun­dusz Pożycz­kowy w Toruniu roz­począł nabór chęt­nych do projektu pt. „Pożyczki dla Przed­siębior­czych”. Skierowany jest on do osób zamierzających roz­począć prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej. O wspar­cie w ramach projektu może ubiegać się każdy, kto zamiesz­kuje na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego i w okresie 12 miesięcy przed przy­stąpieniem do projektu nie posiadał zarejestrowanej działal­no­ści gospodarczej.


W ramach projektu, oprócz atrak­cyj­nego wspar­cia finan­sowego w postaci niskooprocen­towanej pożyczki do 50 tys. zł dla osób zamierzających otworzyć własną firmę, uczest­nicy mogą skorzystać ze szkoleń oraz indywidual­nego doradz­twa.

Regulaminy i wzory wymaganych dokumen­tów dostępne są w biurach KPFP (Toruń, Byd­goszcz, Grudziądz, Włocławek) oraz na stronie: www​.pozyczki​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl, w zakładce – Mikropożyczki 6.2 POKL

Pożyczki dla przedsiębiorczych